HỌC BỔNG KHOAHOC.NET 2009 – 2010

Trời đã thương mà sắp đặt cho: Vừa thực hiện xong hai Học Bổng số 1 và số 2, chúng tôi nhận được E-mail của Gíao sư Đàm Trung Phán ở Canada, một BTV của Khoahoc.net, người anh rất thân tình vui tính của nhóm chúng tôi, với nhã ý muốn giúp một nửa học bổng bằng số tiền 240 USD mỗi năm. Chúng tôi thật sự mừng rỡ vì biết rằng sẽ có một em sinh viên nghèo được trợ cấp để hòan thành việc học cho một đọan đường dài hun hút khó khăn của 4 năm sắp đến. Tiếp tục đọc