Trịnh Quốc Thuận, Ph.D. – Môi Hở Răng Lạnh, Học Thuyết Domino và Chiến Tranh Việt Nam

danhchoTQchoLXĐã gần 40 năm sau ngày miền Nam rơi vào tay cộng sản. Toàn quốc thống nhất, bị cai trị dưới nhà cầm quyền độc tài của đảng CSVN. Mỗi năm cứ đến ngày 30 tháng Tư là họ ồn ào kỷ niệm ngày vui đại thắng, ngày giải phóng miền Nam. Họ rầm rộ tuyên dương chiến thắng mùa xuân đánh cho Mỹ cút, đánh Ngụy nhào…Họ hô hào, rêu rao lại khẩu hiệu đánh “Đế Quốc Mỹ”, đánh “giặc Mỹ xâm lược” cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng xã hội chủ nghĩa…

Nhưng chánh quyền Cộng Sản Việt Nam đã trơ trẽn lờ đi lời nói của Lê Duẩn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc…”* Tiếp tục đọc