GSTS Nguyễn Văn Luật – Tăng vụ lúa và vụ Ba ở ĐBSCL

Xưa kia, ở ĐBSCL và ĐBSH chỉ có 1 vụ lúa mùa nhờ nước trời.
Ngày nay, do điều kiện về nước được cải thiện, nên phổ biến là làm 2 vụ lúa ở 2 vựa lúa lớn này. Riêng ở ĐBSCL, có tới 20 – 30% diện tích lúa hiện làm 3 vụ lúa.
Năm nay, sản xuất lúa vụ TĐ nói riêng và cả 3 vụ lúa nói chung ở ĐBSCL có kết quả tốt đẹp đang thể hiện tiềm năng tăng vụ và tăng năng suất lớn để tăng sản lượng Tiếp tục đọc