ntt – PHIẾM LUẬN: Tình hình nước Bỉ và vài tin ngoại quốc

I/ Nước Bỉ :

  1. 1.    Ngân sách 2013

Sau 1 tháng thương thảo gay go, sau cùng chính phủ Bỉ đã hoàn tất ngân sách cho năm 2013 vào rạng sáng ngày 19/11/2012. Sáu đảng cầm quyền đã đi đến một kết quả tương nhượng : không đảng nào hài lòng 100% nhưng cũng không  đảng nào thất vọng. Do đó ai cũng tuyên bố là mình đã giành được phần thắng lợi cho đảng mình.

Dĩ nhiên, trong phạm vi bài Phiếm Luận này, chúng ta không thể liệt kê và đi vào chi tiết của từng điểm một của ngân sách 2013, do đó tôi chỉ đưa ra một tóm lược và vài kết luận, theo ý riêng của tôi. Tiếp tục đọc