Lâm Vũ – TỪ THƯ VIỆN TỊNH TÂM VIÊN ĐẾN VĂN HÓA ĐỌC

 

Một nhà nghiên cứu đã từ nói, chữ là một “vi sản” trong các di sản, chữ có hồn và có đời sống riêng của nó, chỉ có điều chữ không có khả năng “đề kháng” trước những biến động của thời đại. Và cuộc đời này cần lắm những người tâm huyết để bảo vệ di sản chữ nghĩa như vị gia chủ của Tịnh Tâm Viên. Tiếp tục đọc