Hàn Thiên Lương – Hoa Và Mùa Xuân

Mùa Xuân là mùa của hoa! Hoa rợp nở khắp đó đây, làm đẹp thế gian và đẹp lòng người. Hoa là bạn của người muôn thuở. Ở đâu có người là có hoa. Hoa ,thơ  và nhạc làm cho cuộc sống con người trở nên phong phú. Màu sắc âm thanh tuyệt vời nầy, muôn thú làm gì được hưởng. Chỉ có con người mới được Thượng Đế dành cho ân huệ nầy thôi!

Từ thuở xa xưa vang vọng về đây lời thơ cổ:”Xuân khứ bách hoa lạc/ Xuân đáo bách hoa khai (Xuân đi trăm hoa rơi ,/Xuân đến trăm hoa rơi). Tiếp tục đọc