Đặng Thanh Bình – NGHI VẤN LỊCH SỬ

meauco_chalaclongquan1. Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục do Quốc sử quán triều Nguyễn soạn thảo khoảng năm 1856-1884 chép:

Năm Giáp Ngọ (34 s.c.ng.) (Hán, năm Kiến Vũ thứ 10). Triều Hán dùng Tô Định làm thái thú Giao Chỉ.

Năm Canh Tí (40 s.c.ng.) (Hán, năm Kiến Vũ thứ 16). Tháng 2, mùa xuân. Người con gái quận Giao Chỉ là Trưng Trắc khởi binh đánh đuổi thái thú Tô Định; tự lập làm vua. Tiếp tục đọc

Đặng Thanh Bình – BÀN THÊM VỀ GIẢ THUYẾT TRONG VIỆT SỬ TIÊU ÁN

ngannambacthuocTrong bài “Thời điểm kết thúc ngàn năm bắc thuộc” của tác giả Trần Trọng Dương có nêu lại các đề xuất về những mốc thời gian, đó là: năm 938; năm 931 và năm 905. Trong bài này chúng ta sẽ đưa ra những bằng chứng cho một giả thuyết khác mà từng được Ngô Thì Sĩ đề cập đến, đó là năm 880.

Việt sử tiêu án hoàn thành năm 1775 chép: “Họ Khúc là người Hồng Châu, là họ to nối đời, tiên tổ là Thừa Dụ, tính khoan hòa, yêu người, được nhiều người qui phục, khi Tăng Cổn bỏ phủ thành, Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ, xin với triều đình Đường, vua Đường nhân thế nhận cho làm chức ấy. Tiếp tục đọc

Đặng Thanh Bình – GIAO CHỈ VÀ CỬU CHÂN CÓ THUỘC NAM VIỆT

chân giao chỉTài liệu quan trọng bậc nhất trong việc tìm hiểu về mối quan hệ giữa nước Nam Việt với Giao Chỉ và Cửu Chân là cuốn Sử ký của Tư Mã Thiên hoàn thành năm 91Tcn. Bởi cuốn sử này được viết gần với thời gian nước Nam Việt tồn tại nhất và được nhiều sử gia đánh giá là có giá trị cao, đáng tin cậy.

Xem xét cuốn sử này đặc biệt là phần Nam Việt Úy Đà liệt truyện thì có một điều gây ngạc nhiên là không thấy có ghi chép nào về việc Triệu Đà chiếm Giao Chỉ và Cửu Chân. Tiếp tục đọc

Đặng Thanh Bình – TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ

haiBa-TrungSau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trương, Cổ Việt chính thức nằm dưới sự cai trị của nhà Đông Hán, tuy nhiên suốt nhiều năm, vùng đất nằm giữa triều đình phương bắc với thuộc địa phương nam là Vũ Lăng và Linh Lăng, dân chúng nổi lên làm phản không ngừng.

Hậu Hán thư chép: “Quang Vũ nổi lên giữa chừng, người Man Di ở quận Vũ Lăng lớn mạnh. Năm Kiến Vũ thứ hai mươi ba(năm 47), bọn Tinh phu Đan Trình chiếm chỗ hiểm yếu của quận, cướp chiếm quận huyện. Sai Vũ Uy Tướng quân Lưu Thượng phát binh ở Nam Quận, Trường Sa, Vũ Lăng hơn vạn người, cưỡi thuyền đi ngược sông Nguyên, vào huyện Vũ Khê đánh chúng Tiếp tục đọc

Đặng Thanh Bình – KHỞI NGHĨA TÂY VU VƯƠNG

khoinghiaMột số sử gia xác quyết rằng: Tại Giao Chỉ và Cửu Chân vào năm 111Tcn, xảy ra cuộc nổi dậy của nhân dân, chống lại sự xâm lược của nhà Tây Hán, do thủ lĩnh Tây Vu lãnh đạo. Họ còn cho rằng: Tây Vu Vương đã thiết lập được một thái ấp hay chính quyền tại Cổ Loa. Căn cứ để khẳng định điều này là dựa vào câu: “Viên tả tướng của Âu Lạc cũ là Hoàng Đồng chém Tây Vu Vương” được chép trong Sử ký cũng như Hán thư và câu: “Quận Giao Chỉ, có chín vạn hai ngàn bốn trăm bốn chục hộ, bảy mươi tư vạn một ngàn hai trăm ba mươi bảy khẩu. Có mười huyện: Liên Thổ; An Định; Câu Lậu; Mi Linh; Khúc Dương; Bỉ Đái; Kê Từ; Tây Vu; Long Biên; Chu Diên” được chép trong Hán thư. Tiếp tục đọc