Triều Phong Đặng Đức Bích – Lê Lợi Đánh Thắng Quân Minh, Lam Sơn Khởi Nghĩa – Thắp Lửa Bình Ngô

image001. Trận Tụy Động, Chúc Động : Vương Thông thất thế

. Trận Chi Lăng : Liễu Thăng tử trận

1- Lam Sơn khởi nghĩa :

a- Tiểu sử Lê Lợi :

Từ khi nhà Minh sang cai trị An Nam, dân ta khổ sở trăm bề, tiếng oan không dứt, chỉ mong có cơ hội đánh đuổi quân xâm lăng ra khỏi bờ cõi. Lúc ấy có một vị anh hùng nổi lên, kéo cờ khởi nghĩa chống lại giặc Minh, chinh chiến khổ cực trong 10 năm, từ 1418 đến 1427, đánh đuổi ngoại xâm, lấy lại giang sơn gấm vóc, xây đắp nền độc lập cho nước nhà. Tiếp tục đọc