Thông báo của Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR)

Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF-Vietnamese American Scholarship Fund) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR- Center for the Encouragement of Self-Reliance) là hai tổ chức nhỏ do một gia đình người Mỹ gốc Việt quyết tâm dùng tiền để dành của mình giúp xã hội dân sự và người Việt kém may mắn. Vì tiền bạc ít và người cũng ít, phương pháp chúng tôi sử dụng là thách đố/cộng hưởng.

Đây là năm thứ sáu chúng tôi làm việc này. VASFCESR sẽ đóng góp từ 1 đến 10 ngàn USD với các công tác dân sự thiện nguyện hoặc giúp người Việt kém may mắn có thêm phương tiện chống đỡ các khó khăn của đời sống. Tiền này sẽ được gửi trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 tới các đơn nhận thách đố và được đồng ý cộng hưởng.

NĂM THỨ 6 (2015-2016)

Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR)

Las Vegas, NV 89149

Email: dlp.vasfcesr@gmail.com; cesr.trustee1@yahoo.com

Ngày 30 tháng 8, 2016

Kính Gửi:

Thành Viên trong mạng các tổ chức Phi Chính Phủ Việt tại Mỹ (VANGO Network)

Các hội thiện nguyện Phi Chính Phủ hướng về Việt Nam (NGOs)

Các tổ chức thiện nguyện trong nước Việt Nam

Cá nhân hoặc nhóm người đang giúp đỡ người Việt trong hoặc ngoài nước.

Thưa quí vị:

VASF và CESR kính gửi tới quí vị tin sau.

Thách Đố/Cộng Hưởng năm thứ 6 (2016-2017) của VASFCESR

Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF-Vietnamese American Scholarship Fund) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR- Center for the Encouragement of Self-Reliance) là hai tổ chức nhỏ do một gia đình người Mỹ gốc Việt quyết tâm dùng tiền để dành của mình giúp xã hội dân sự và người Việt kém may mắn. Vì tiền bạc ít và người cũng ít, phương pháp chúng tôi sử dụng là thách đố/cộng hưởng.

Đây là năm thứ sáu chúng tôi làm việc này. VASFCESR sẽ đóng góp từ 1 đến 10 ngàn USD với các công tác dân sự thiện nguyện hoặc giúp người Việt kém may mắn có thêm phương tiện chống đỡ các khó khăn của đời sống. Tiền này sẽ được gửi trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 tới các đơn nhận thách đố và được đồng ý cộng hưởng.

Điều Kiện Tham Dự

Các đơn nhận thách đố/cộng hưởng phải hội đủ các điều kiện sau:

 1. Là một tổ chức hoặc hoạt động phi chính phủ hoặc không bị chi phối bởi cán bộ của chính phủ.
 2. Đã giúp cộng đồng dân sự hoặc người Việt kém may mắn trong nước hoặc ngoài nước được hơn một năm với chứng từ rõ ràng về tài chánh và kết quả.
 3. Có thể đóng góp theo tỉ lệ chí ít là 1:1 bằng tiền “mới” hoặc thì giờ “nhiều hơn”. Mới có nghĩa là “nhiều hơn năm 2016” về tiền và công sức. Nếu là công sức thì phải tính ra tiền mặt một cách hợp hoàn cảnh, hợp lý.
 4. Sẽ không dùng tiền của VASFCESR trả lương bổng hoặc phí tổn văn phòng. Nhưng phí tổn đặc thù cho chương trình có VASFCESR thách đố thì được phép.
 5. Nộp hồ sơ qua điện thư trước ngày 15 tháng 10 năm 2016, giờ 24:00 (giờ California), tức 14:00 giờ Việt Nam ngày 16 tháng 10 năm 2016. Đơn gửi trễ ngày giờ thì sẽ không được cứu xét.

Ai có thể nhận “thách đố/cộng hưởng”?

 1. Cá nhân hoặc một nhóm người, trong nước hoặc ngoài nước, không phải là do chính phủ lập ra, đã hoặc đang giúp cho xã hội, giáo dục, môi trường hoặc người Việt có nhu cầu để họ có thể tự lập.
 2. Công tác giúp người Việt thực hiện phần nào bẩy yếu tố an ninh con người do Liên Hiệp Quốc quảng bá mà VASFCESR gọi là yếu tố hạnh phúc. Bẩy yếu tố này là: an ninh thực phẩm, an ninh sức khỏe, an ninh kinh tế (học vấn, việc làm), an ninh cá nhân, an ninh cộng đồng, an ninh môi trường và an ninh cơ chế.

Ai không thể nhận sự đóng góp này?

 1. Người hoặc cơ quan do chính phủ lập ra hoặc bị quan chức chi phối.
 2. Người hoặc cơ quan làm chính trị hoặc được hiểu bởi chúng tôi là có màu sắc chính trị. (Tuy nhiên, chúng tôi công nhận ai cũng có quyền cổ vũ cho quyền con người.)
 3. Người hoặc cơ quan đã không thực hiện đúng những cam kết với chúng tôi trong những năm trước.

Làm Đơn

Phụ bản A là một mẫu dàn bài cho đơn. Đơn không dài quá 12 trang, khổ chữ không nhỏ hơn chuẩn 10 (font > =10); các dòng cách nhau hơn 1.5 chuẩn (line spacing >=1.5) như văn kiện này, và phải diễn tả các đề mục theo thứ tự sau:

 1. Hội đủ các điều kiện
 • Cam kết là tổ chức hay công tác dân sự tự nguyện, không bị chi phối bởi quan chức hoặc cơ quan nào. Đơn nào cam kết bừa thì tức thời bị loại.
 • Cam kết là đã và đang giúp cộng đồng hoặc người Việt có nhu cầu với chứng từ rõ ràng;
 • Cam kết là có thể làm “nhiều hơn” trong năm 2017 nếu nhận thách đố của VASFCESR và cộng hưởng bằng cổ động đóng góp công của nhiều hơn năm 2016, để đạt tỉ lệ chí ít là 1:1 giữa tiền VASFCESR đóng góp và quyên góp của tổ chức. Chú ý: bạn phải liệt kê những gì đã làm và có thể làm nhiều hơn. VASFCESR bằng lòng để quí vị dùng thách đố này quảng bá quyên góp từ các nguồn riêng của quí vị;
 • Cam kết là không làm chính trị (nhưng chúng tôi công nhận ai cũng có quyền bảo vệ quyền con người);
 • Đơn và các dữ kiện phải được duyệt xét và chứng nhận bởi hai nhân sĩ đã biết nhiều về hoạt động của tổ chức trong ít nhất là 1 năm. Hai nhân sĩ này phải có tiểu sử đáng kính trong cộng đồng và không phải là quan chức.
 1. Diễn tả tổ chức và hoạt động

Xin diễn tả tổ chức và chương trình cho rõ ràng. Xin đừng gửi các tài liệu viết sẵn, in sẵn. Chí ít phải có các mục sau:

 1. Liệt kê tên, địa chỉ, email, số phôn, và người đứng đơn.
 2. Tổ chức hoặc hoạt động bắt đầu khi nào, như thế nào.
 3. Tầm nhìn (mục đích tối hậu diễn tả thật đơn giản).
 4. Mục đích ngắn hạn và dài hạn.
 5. Tên và tiểu sử của những người chính (ví dụ: chủ tịch, giám đốc, thư ký, thủ quỹ, giám sát.)
 6. Kết quả trong năm qua.
 7. Những khó khăn đã trải qua và còn tồn tại.
 8. Chương trình năm 2017 và ngân sách cùng công sức cần thiết để thực hiện chương trình đó.
 9. Xin đính kèm Nội Qui nếu có. Nếu chưa có thì làm một dự thảo nội qui theo mẫu trong Phụ Lục A.
 1. Liên hệ với chương trình VASFCESR trong những năm qua

Nếu bạn được VASFCESR thách đố trong các năm qua (2012, 2013, 2014, 2015 hoặc 2016), xin diễn tả đã hứa gì và làm gì theo lời hứa; cùng là VASFCESR yêu cầu gì và đã làm gì theo yêu cầu đó. Đơn sẽ bị loại nếu thiếu phần này. Nếu bạn chưa khi nào nhận thách đố của VASFCESR thì xin viết như vậy.

 1. Diễn tả bạn cần có đóng góp bao nhiêu trong năm 2017
 • Diễn tả chương trình sẽ làm gì tốt hơn nếu có thêm sự đóng góp của VASFCESR.
 • Diễn tả làm thế nào bạn có thể tìm thêm tiền mới hoặc công sức nhiều hơn để cộng hưởng với thách đố với tỉ lệ 1:1, hoặc 1:2, hoặc 1:10 như có hội đã làm. Việc đánh giá công sức ra tiền thì phải làm một cách thực tế và phải chăng. Ví dụ, một người làm việc tự nguyện thì không thể tính tiền như khi họ làm việc được lãnh lương; làm việc tự nguyện trong xã hội thì không thể tính giá trị nhiều hơn lương giờ của một giáo viên trung tiểu học. Đơn sẽ bị bác nếu thấy có hiện tượng không rành mạch, không đúng thực tế, không thành thật.
 • Phải bao gồm một trang kế toán về tiền bạc và dự tính ngân sách gồm ba cột cho các năm 2015, 2016 và dự tính cho năm 2017. (Xem mẫu trong phụ lục A.) Trang này có thể dùng font nhỏ hơn 10 và chuẩn cách dòng 1.0 thay vì 1.5.
 • Diễn tả ai là người kiểm tra tiền bạc, ai là người giám sát. Hai người này phải khác nhau và không liên hệ gia đình. Cần phải rõ ràng là toàn thể các người chính trong tổ chức đều có quyền biết về tài chính và đều phải bảo mật.
 1. Hai (2) thư xác nhận.

Phải có t ngắn gọn một trang và tiểu sử một trang của hai nhân sĩ đáng kính xác nhận là (a) tiểu sử chỉ 1 trang do chính mình viết; (b) đã quen biết người nộp đơn/tổ chức trên một năm, và (b) đã duyệt xét đơn cùng dữ kiện và cam kết là đúng sự thực. Thư (một trang) và tiểu sử (một trang) của nhân sĩ thì có thể dùng bất cứ khổ chữ nào và sẽ không bị tính vào số hạn 12 trang của đơn và 10 trang của phụ lục.

Nhân sĩ là người được cộng đồng kính trọng là thành thật, có tâm và có tầm. Quan chức và người trong tổ chức như Hội Đồng Quản Trị không được viết thư giới thiệu/xác nhận vì có mâu thuẫn lợi ích. Cũng xin chú ý là nếu có một thư làm sẵn cho nhân sĩ ký thì đơn sẽ bị loại ngay.

Đơn nào là ưu tiên?

Chúng tôi muốn tìm đối tượng xứng đáng để thách đố/cộng hưởng việc giúp xã hội dân sự hoặc người Việt có nhu cầu trong nước cũng như ngoài nước Việt Nam. Các ưu tiên của chúng tôi như sau:

 1. Ưu tiên 1: Chúng tôi ưu tiên cho các công việc thiện nguyện trong nước đã làm việc có hiệu quả giúp xã hội hoặc người có nhu cầu tự lập. Với sức hạn chế, chúng tôi không thể cộng hưởng với những công tác loại “phát chẩn, bố thí”, ngay cả “phát học bổng”, mà không có phương pháp giúp người hưởng lợi rèn luyện để tự lập rồi còn có thể đóng góp cho xã hội.
 2. Ưu tiên 2 (cao hơn): Chúng tôi ưu tiên cao hơn cho những hoạt động nhằm nâng cao dân trí bằng cách cổ vũ tự lập và nhắm vào bẩy yếu tố gây hạnh phúc cho con người đã được Liên Hiệp Quốc phổ biến. Đó là: an ninh thực phẩm, an ninh sức khỏe, an ninh kinh tế (giáo dục, việc làm…), an ninh cá nhân, an ninh cộng đồng, an ninh môi trường, và an ninh cơ chế. Con người sẽ đóng góp được nhiều hơn khi thấy mình hạnh phúc. Dân trí dân khí sẽ cao hơn khi phần lớn người dân trong xã hội cảm thấy hạnh phúc.
 3. Ưu tiên 3: Ưu tiên cao nhất là dành cho những hội dân sự trong nước cộng tác với nhau và với những hội NGOs ngoài nước để dùng các phương pháp tốt nhất thực hiện các mục đích như trên giúp người Việt và xã hội Việt Nam.
 4. Chúng tôi miễn xét đơn của những tổ chức chính trị (theo chúng tôi hiểu) hoặc có liên quan mật thiết với quan chức hoặc bị chi phối bởi lợi ích tôn giáo, đảng phái.

Làm cách nào để biết đơn không bị loại?

Vì chúng tôi làm việc thiện nguyện không lương, không có website, có ít tiền và ít thì giờ, chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi hoặc điện thoại của từng người. Bạn cần đọc kỹ bản loan tin này, và nếu còn thắc mắc thì hỏi thêm các hội bạn đã liên lạc với chúng tôi trong những năm qua. Chúng tôi liệt kê trong phụ bản B tên và cách liên lạc với các hội này. Họ có thể giúp bạn hoặc cộng tác với bạn. Xin chú ý, không phải tất cả các hội được liệt kê đã nhận thách đố – cộng hưởng với VASFCESR.

Chúng tôi chia sẻ là trong những năm 2011-2015 nhiều đơn bị bác vì viết cẩu thả hoặc không chú trọng tới các điều kiện liệt kê trên. Vì thế, trước khi gửi đơn, bạn nên để ý những chi tiết sau:

 1. Có gửi đơn bằng email để VASFCESR nhận được trước giờ 24:00 (giờ California) ngày 15 tháng 10, 2016 (tức 14:00 giờ ngày 16 tháng 10, 2016, giờ Việt Nam)? Xin chú ý, chúng tôi không nhận đơn qua bưu điện hoặc thư trao nhanh, trừ phi chúng tôi yêu cầu.
 2. Đơn có giới hạn 12 trang trong phần chính, font bằng hoặc lớn hơn 10, dòng cách ít nhất 1.5 chuẩn (như tài liệu này)? Chú ý: thư và tiểu sử của hai nhân sĩ không quá bốn trang thì có thể dùng bất cứ cỡ chữ nào và cách dòng nào. Trang về tài chính cũng vậy. Phụ lục cũng vậy.
 3. Nếu có phụ lục, thì nó có dưới 10 trang? (Chúng tôi dành quyền không đọc phụ lục trừ phần tổ chức nội qui.)
 4. Đơn có viết cẩn thận, không lỗi chính tả, không tuyên bố bừa bãi và không có dữ kiện rỏm?
 5. Nếu đã nhận thách đố/cộng hưởng với VASFCESR trong những năm qua, đơn có diễn tả đã làm gì với số tiền thách đó/cộng hưởng của VASFCESR trong những năm đó?
 6. Đơn có địa chỉ, tên những người chủ chốt, và các mã số ngân hàng để nhận tiền bằng điện? (Xem phụ lục A)
 7. Đơn có diễn tả cách gây quỹ để đạt điều kiện thách đố/cộng hưởng?
 8. Đơn có qui thì giờ của người thiện nguyện ra tiền một cách thực tế và phải chăng?
 9. Có thư xác nhận là “chính xác, thành thật” của hai nhân sĩ đáng kính đã duyệt đơn của bạn?

VASF và CESR là ai?

Gia đình TS Phùng Liên Đoàn thành lập Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF) năm 1988 và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR) năm 1997, dùng tiền dành dụm của chính mình để giúp đồng bào Việt Nam kém may mắn trong những lúc cần thiết nhất. VASF và CESR đã được chính phủ Mỹ công nhận là tổ chức nhân đạo loại 501(c)(3). Vì là tổ chức tư, nhỏ và ít người làm việc, VASF và CESR không có trang mạng.

Ngoài việc tuân thủ pháp luật tại những nơi hoạt động (chủ yếu là Mỹ và Việt Nam), VASF và CESR không có dính líu gì, không nhận tiền của bất cứ chính phủ nào, bất cứ tổ chức đảng phái hay tôn giáo nào. Cho tới nay, 99.5% tiền của VASF và CESR là do gia đình đóng góp; số 0.5% là do thân hữu đóng góp. Phí tổn hành chính của VASF và CESR thì ít hơn 0.5% kể từ năm 1989. Chính TS Đoàn bỏ rất nhiều thì giờ làm việc tự nguyện không lương trong 50 năm qua và nhất là lúc này. Ông Đoàn không là hội viên của bất cứ đảng phái hay tôn giáo nào. Nguyện vọng suốt đời của ông Đoàn là giúp nước Việt Nam và người Việt.

Trong hơn 27 năm qua VASF đã xây nhiều trường học và phát nhiều ngàn học bổng và giải thưởng tại Việt Nam, cùng là giúp một số học giả nghiên cứu các vấn đề Việt Nam. VASF đã lập huy chương có tên là Weinberg để cổ súy việc dùng năng lượng hạt nhân phụng sự hòa bình và nhờ hội Nguyên Tử Mỹ phát mỗi hai năm một lần. VASF đã giúp đúc chuông 6 tấn tại Nhật và đem treo vĩnh viễn tại công viên của tỉnh Oak Ridge bang Tennessee, để ghi nhớ kỷ niệm xấu của chiến tranh đánh lén tại Pearl Harbor và bom nguyên tử tại Hiroshima-Nagasaki. (Oak Ridge là một địa điểm tại Mỹ sản xuất vật liệu cho bom nguyên tử.) VASF đã lập học bổng và giải thưởng phát hằng năm tại 5 trường đại học Mỹ để khuyến khích sinh viên có gốc Việt. VASF đã phát nhiều trăm giải thưởng cho học sinh trung tiểu học tại Tennessee và California để khuyến khích các cháu học tiếng Việt và sử Việt. VASF đã lập giải thưởng Balaban cộng tác với một học giả Mỹ trong việc khuyến khích học giả và sinh viên Việt khảo cứu các tài liệu chữ Nôm. Thành phố Oak Ridge thuộc bang Tennessee tại Mỹ đã trao giải thưởng International Friendship Bell cho VASF năm 2001.

Trong hơn 20 năm qua, CESR đã cộng tác với nhiều hội trong VANGO Network (Liên Hội các tổ chức phi chính phủ Việt tại Mỹ) giúp đồng bào Việt Nam khắp ba miền đào giếng, xây trường, làm nhà vệ sinh, mổ xẻ các ca khuyết tật và giúp nhiều cộng đồng trong nước thực hiện các công tác lá lành đùm lá rách. CESR cũng đã trợ giúp các hội cứu trợ nạn nhân của việc buôn người Việt tại Trung Quốc, Đài Loan, Mã Lai, Nga, và nhiều nơi khác. Đặc biệt là CESR đã giúp thiết lập Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (TTKKTL) tại Huế từ năm 1999, phát áo ấm mùa đông cho trẻ em nghèo, phát nhiều ngàn học bổng cho học sinh của các hộ nghèo tự lập mỗi năm, xây trường mẫu giáo, và giúp hơn 24 ngàn gia đình nghèo sản xuất buôn bán tự lập tại hơn 40 địa bàn quanh thành phố Huế. Hiện TTKKTL đang cộng tác với quản lý các chợ tại Huế xây nhà vệ sinh sạch có bảo trì để đóng góp vào sức khỏe của cộng đồng. TTKKTL cũng cộng tác với phụ huynh các trường tại Huế và quanh Huế dạy bơi cho 1,000 học sinh mỗi năm trong 10 năm liền để giảm thiểu nạn chết đuối nước trong những trận lụt hằng năm tại Huế. Năm 2008 TTKKTL được Liên Hiệp Quốc trao giải thưởng UN Habitat- Civil Society Innovation.

Hiện nay VASF & CESR đang cộng tác với khoảng 60 NGOs trong và ngoài nước Việt Nam tiếp tục các công tác trên nhất là xây trường, xây WCs, tạo nước uống sạch, huấn luyện kỹ năng sống, dạy bơi, dạy nghề, tiếp cận người tàn tật, giữ vệ sinh cộng đồng và bảo vệ môi trường; nói chung là các hoạt động giúp người có nhu cầu, giúp xã hội dân sự, và bảo vệ môi trường. Làm có hệ thống theo như bẩy yếu tố gây được hạnh phúc cho người dân là cách hay nhất. Dân trí quan trí sẽ được nâng cao khi đại đa số con người trong xã hội cảm thấy tự do hạnh phúc.

Nhiều chính quyền địa phương tại Vietnam cũng như tại Mỹ, và nhiều hội NGOs cũng đã trao giải thưởng Bác Ái cho CESR và VASF.

Bạn nên tiếp tay, chúng tôi cũng cần được khuyến khích, giúp đỡ

Chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường, không phải là một “đại gia” vì bao nhiêu tiền hiện có đều do mồ hôi nước mắt của chính mình tạo ra từng ngày từng giờ lao động. Chúng tôi đã cắt nghĩa cho con cháu là chúng sẽ hạnh phúc hơn nếu tự lập và biết cha mẹ dành tiền giúp người kém may mắn hơn.

Chúng tôi mong nhiều người cùng hoàn cảnh, nay con cháu không giầu nhưng tự lập, tiếp tay với chúng tôi làm chương trình này lớn rộng hơn. Đóng góp của bạn sẽ thuộc dạng Charity Remainder Trust giống như các đại học Mỹ đã và đang làm, được trừ thuế, và được làm từ thiện theo ý muốn của bạn về tên cũng như về người được giúp đỡ; ví dụ, làng xã và trường học của bạn.

Ai là người xét đơn?

Thành viên Hội Đồng Quản Trị của VASF và CESR và bạn hữu sẽ xét đơn từ 15/10/2016 tới 15/11/2016.. Chúng tôi mong có bạn thiện nguyện tiếp tay xét đơn một cách trong sáng và minh bạch. (Xin liên lạc thẳng với chúng tôi). Tuy nhiên, vì là tổ chức tư, nhỏ, thiện nguyện, mọi quyết định là cuối cùng, không thể tranh cãi dưới bất cứ hình thức nào.


Phụ Lục A: Mẫu Dàn Bài cho Đơn

(Dùng khổ chữ to hơn 10 và cách dòng chuẩn 1.5.)

Tên tổ chức:

Tên người đứng đầu:

Địa chỉ:

Địa chỉ Email:

Số phôn:

 1. Duyệt tiêu chuẩn tham gia

 1. __ Chúng tôi chứng thực là một tổ chức dân sự làm việc tự nguyện cho cộng đồng. Hội chúng tôi không phải do chính phủ lập nên và không bị một quan chức nào của chính phủ chi phối.

 2. __ Chúng tôi cam kết là đơn này đã được làm rất chính xác và thành thật.

 3. __ Chúng tôi cam kết có thể gây quỹ bằng tiền hoặc bằng công sức nhiều hơn năm 2016 để cộng hưởng với thách đố với tỉ lệ chí ít là 1:1.

 4. __ Chúng tôi cam kết tôn trọng quyền con người nhưng sẽ không làm chính trị.

 5. __ Chúng tôi đã đính kèm 2 thư và tiểu sử của hai người đáng kính đã quen biết hoạt động của chúng tôi ít nhất một năm. Hai vị này đã duyệt khán đơn này và đồng ý là chúng tôi thành thật và chính xác.

 1. Diễn tả hội và hoạt động

2.1 Diễn tả tổ chức: Hội được thành lập khi nào, trong điều kiện nào, đã làm được gì và còn định làm gì?

2.1 Tầm nhìn: Hội muốn thấy điều gì sau khi tất cả các hoạt động đều đã được thực hiện. Tầm nhìn có thể không khi nào đạt được, nhưng với hoạt động của hội thì càng ngày càng thấy gần hơn trong tương lai.

2.2 Các mục tiêu: Mục tiêu của hoạt động trong năm 2017 và các mục tiêu dài hạn hơn.

 1. Diễn tả chương trình hoạt động để đạt các mục tiêu trên. Ai là người đứng đầu cho mỗi mục tiêu. Ngân sách là bao nhiêu, công sức tự nguyện là như thế nào?
 2. Xin đính kèm nội qui thành một phụ lục. Nếu chưa có nội qui thì xin viết thảo nội qui theo mẫu dưới đây.
CHÚ Ý: Theo luật sư Nguyễn Lệnh tại Saigon

 • Hiến pháp ngày 15/4/1992 (sửa đổi bổ sung 2001) quy định tại Điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.
 • Luật số 102-SL/L004 ngày 20/5/1957 quy định quyền lập hội.
 • Nghị định Thủ tướng Chính phủ số 258-TTg ngày 14/6/1957 quy định chi tiết thi hành Luật số 102-SL/L004 ngày 20/5/1957 về quyền lập hội.
 • Nghị định Chính phủ số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
 • Nghị định Chính phủ số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (thay thế Nghị định số 88/2003)
 • Việt Nam gia nhập ngày 24/9/1982 Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị của Con Người, 1966

MẪU NỘI QUI

(Đây chỉ là đại cương. Nội qui nên làm theo ý của hội viên)

Tên hoạt động/tổ chức:

Mục đích:

Tầm nhìn:

Tổ chức: Diễn tả các chức vị (ví dụ: chủ tịch/Tổng Giám Đốc, ủy viên tài chính, giám đốc chương trình, giám sát/ kiểm sát…) Diễn tả nhiệm kỳ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi chức vị.

Kỷ luật: Định nghĩa những gì là sai kỷ luật của hội và cách chỉnh sửa. Nên yêu cầu các hội viên không đồng ý với quyết định của số đông cam kết không nói xấu tổ chức hoặc đem tổ chức và nhân viên ra kiện tụng, trừ phi luật pháp bắt buộc.

Bầu Cử: Ứng cử và bầu cử các chức vị trên như thế nào? Mỗi khi người giữ chức phạm lỗi thì làm sao xử? Mỗi khi một chức vị bị trống thì làm sao thay?

Chương trình hoạt động: Diễn tả các chương trình ngắn hạn (trong vòng 3 năm) và dài hạn (hơn ba năm). Ai là người đứng đầu. Phương pháp và thời biểu làm việc như thế nào? Báo cáo định kỳ như thế nào?

Giám sát/Kiểm sát: Ai là người giám sát chất lượng, sự tuân thủ luật pháp, sự trong sáng tài chính của chương trình? Diễn tả làm cách nào minh bạch và tránh mâu thuẫn lợi ích. Diễn tả cách báo cáo định kỳ.

Ngưng hoạt động: Diễn tả phải làm gì khi ngưng hoạt động. Làm sao chuyển đổi tài sản? Ai làm giấy tờ?

Chữ ký: Chữ ký của các người chính thảo và tuân thủ bản nội qui này.

 1. Lịch sử làm việc với VASF-CESR

Nếu bạn chưa bao giờ nhận thách đố của VASFCESR thì xin ghi rõ tại đây.

Người hoặc tổ chức đã nhận thách đố của VASFCESR trong quá khứ thì cần diễn tả nhận thách đố năm nào, bao nhiêu, hứa gì, được yêu cầu gì, thực hiện được gì. (Nên nhớ, thiếu phần này thì đơn bị loại.)

 1. Diễn tả nhu cầu năm 2017

4.1 Diễn tả chương trình năm 2017 một cách chi tiết.

4.2 Diễn tả phương cách vận động bạn bè đóng góp cho việc thiện nguyện. Diễn tả bạn làm gì giúp cho cộng đồng và người cần giúp đỡ. Diễn tả việc gì, ai cần giúp đỡ để tự lập.

4.3 Diễn tả làm cách nào bạn cam kết có sự cộng hưởng với thách đố được chí ít là tỉ lệ 1:1.

4.4 Diễn tả cách bạn đổi công sức tự nguyện ra tiền. Mỗi giờ tự nguyện của các giới khác nhau thì đáng giá bao nhiêu tiền. (ví dụ, giáo viên, học sinh, người về hưu, người còn đi làm…)

 1. Dữ kiện tài chính, năm ngoái, năm nay, và năm tới

Xin điền vào bảng sau một cách thực tế và trung thực. Bạn có thể dùng Excel hoặc cách dòng 1.0 thay vì 1.5.

Liệt kê

bằng USD hay VND

2015

Để trống nếu bạn mới làm thiện nguyện được một năm

2016

(như sổ sách và phỏng tính tới cuối năm)

2017

(Phỏng tính)

$Thu

 • Nguồn 1

 • Nguồn 2

 • Nguồn 3

TỔNG

$ Chi

 • Lương

 • Phí tổn văn phòng, giao dịch

 • Chương Trình 1

 • Chương Trình 2

 • Chương Trình 3

TỔNG

Số giờ thiện nguyện

 • Chương Trình 1

 • giờ

 • Tính ra tiền

 • Chương Trình 2

 • giờ

 • Tính ra tiền

 • Chương Trình 3

 • giờ

 • Tính ra tiền

TỔNG

 • giờ

 • Tính ra tiền

Đại Tổng Cộng

($ hay VND)

Chữ ký của Giám sát/Kiểm sát

Giám sát/kiểm sát có độc lập với các ủy viên lãnh đạo không?

(Không độc lập nếu có liên hệ gia đình)

6. Liệt kê các thông tin để nhận tiền qua ngân hàng từ VASFCESR

6.1 Tên và địa chỉ ngân hàng:

6.2 SWIFT code của ngân hàng:

6.2 Số tài khoản:

6.3 Tên người của số tài khoản:

6.4 Ngân hàng nào tại Mỹ ngân hàng của bạn thường giao dịch?

6.5 SWIFT code của ngân hàng đó.

Chú ý: Nếu bạn không có tài khoản trong ngân hàng thì cho biết và chúng tôi sẽ gửi tiền qua một tổ chức đáng tin cậy và tổ chức đó sẽ giám sát cách bạn nhận tiền và dùng tiền.

 1. Hai thư cam kết/giới thiệu

7.1 Tên hai nhân sĩ đáng kính

7.2 Tiểu sử (không được quá 1 trang cho mỗi vị)

7.3 Thư của mỗi vị, không quá 1 trang, cam kết đã đọc đơn của bạn và cho rằng đơn đó trung thực và chính xác.

 1. Chữ ký của người làm đơn

Với chữ ký dưới đây, tôi xin cam kết bằng danh dự của tôi là tôi và tổ chức đã trung thực và hết sức chính xác trong các diễn tả về chí nguyện, tổ chức, chương trình, hoạt động, kết quả, và tài chính.

Ký tên______________________________ ___________________________Ngày _____________________


 

Appendix B

NAMES AND ADDRESSES OF SOME CHARITY ORGANIZATIONS THAT HAVE HELPED VIETNAMESE IN NEED

Note: Not all the listed organizations have worked with VASFCESR in the challenge-collaboration program. We list them just to give you the information if you need to contact them.


We encourage organizations to work together to increase capacity and reduce cost in our voluntaty charity efforts.

Số thứ tự

Name

Location

Contact address

Principal activities

Aluoi- Quảng Hợp

A Lưới

Thừa Thiên

MarieBenedictine@gmail.com

traanhfmi@gmail.com

Help poor children continue education and their families with sustainable means.
Aluoi-Quảng Thọ

A Lưới

Thừa Thiên

Josephtoan1275@gmail.com Help poor children continue education and their families with sustainable means.
AMA—Agliardo Mach Awards

Singa-

pore

21 Tan Quee Lan Street, #02-04 Heritage Place, Singapore 188108 Assist nursing teachers and students
Anh Đào

ThuDuc

HCMC

Hieu.ngthth@gmail.com Help poor people in ghettos life skills, their children to join scouts and sing-along groups.
Asian American Center of Santa Clara County (AASC)

CA

mylinhpham1105@yahoo.com Assist 500+ youths with life skills and work that keep them from joining gangster bands. Assist parents to give proper advice and supervision of their young.
AVNES-

Association Vietnam Entraide et Solidarite

France

info@avnes.org

thoaiminh@gmail.com

Microfinance; biogas; pig farming; scholarships for the poor.
Bac Sĩ ĐH California Thiện Nguyện

CA

andersonJ@peds.ucsf.edu Physicians at the University of California in San Francisco assist a hospital in Hanoi establish a program to ensure the medical well being of the new born.
Bạn Nhà Nông

Hue

hoibannhanong@gmail.com Assist poor farmer select and plan to ensure good results.
Bich và Bầu Bạn

Điện Bàn, Quảng Nam

Huynguyenhue2003@gmail.com Assist poorer neighbors with information and means to do business. Provide scholarships and reconditioned computers to poor students.
Bảo Bảo

Saigon

anyogacuoi@yahoo.com.vn Medical examinations and medicine dispensing every Sunday.
BPSOS Atlanta Youth

Atlanta

kimdung.nguyen@bpsos.org Assist youths to integrate into the main stream.
BPSOS Atlanta Community Clinic

Atlanta

dichnguyen@comcast.net Khám bệnh & tư vấn y tế miễn phí cho người tị nạn
BPSOS Refugee Children-Thailand

Bangkok

thang.nguyen@bpsos.org Assist children of Vietnamese refugees in Thailand enter Thai school, learn Thai language.
Bup Sen Hồng

Hue

lamkimngoc.hce@gmail.com University students helping selected poor communities in special occasions.
CAMSA TANIMW-

Hội người di cư và di công tại Đài Loan

CAMSA Taiwan

Vietnamese Canadian Centre

Taiwan

camsa.taiwan@gmail.com Mutual assistance among Vietnamese brides in Taiwan.

Ottawa

ldcan2006@gmail.com

Work with Taiwanese professional agencies such as Taiwan Women’s Rescue Foundation to assist Vietnamese laborers and brides in Taiwan.
CAMSA Vietnam

VA

thang.nguyen@bpsos.org Educational materials for young girls to beware of and to avoid human trafficking.
Cánh Buồm

Hanoi

phamtoannhamthan@gmail.com Promotion of education based on concrete actions and self learning.
Catalyst

CA

caroline@catalystfoundation.org Assist poor families in remote areas. Assist victims of human trafficking.
Ceporer Hóc Môn

(Centre de Parrainage des Orphelins et Enfants)

Hoc Mon

Ceporer.hocmon@gmail.com Care for orphans, poor, abandoned and/or handicapped children. Provide clean water to the community.
CODES-

Centre for Community Development and Social Work

Hue

lienlac@codes.org.vn;  

http://codes.org.vn
http://facebook.com/cepcodes

Training and advising on community development and social work.
CBG- Community Builder Group

TX

dao9999@yahoo.com Teaching English to refugees.
Compassion Flower-TCF

CA

<nbn.tcf@gmail.com> Assist poor families in remote areas. Assist victims of human trafficking.
COPI- Children of Peace International          

CO

www.childrenofpeace.org 

binh rybacki <childrenofpeace@gmail.com>

Assist children with life skills and self-reliance
CSUSM-SON

CA

lnguyen@csusm.edu Bring nursing students to Hue to join forces with Hue nursing students to go out practicing at remote villages.
Dalat University Alumni Charitable Trust (DUACT)

CA

tritrantx@yahoo.com Alumni of Dalat University join forces to raise funds to help the poor in Vietnam.
Dân Sinh Quảng Trị

Quảng Trị

dansinhquangtri@gmail.com Assist poorer families and students in the Ben Hai area.
Diên Hồng Thời Đại

CA

dienhongthoidai@gmail.com Provide scholarships.
Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự

Slovakia

Tranquangthanh966@gmail.com Assistance to the civil society forum
Du Ca

Saigon

<dungnhe2008@gmail.com> Sing Along to solidify community spirit.
ED

Enfants et Développement

Saigon

yoko.youssouf@enfantsetdeveloppement.org

Nelly.Bertrand@enfantsetdeveloppement.org

Work with HCMC universities on social programs. Practice the programs at District 8 in HCMC.
EOCRO

Eyes of Compassion Relief Organization

Ontario

eocvn@yahoo.com Maintain dining halls for poor students in Hue and Nha Trang. Assist students in the highland in North Vietnam.
FHF

Friends of Hue Foundation

CA

JennyDolaw@gmail.com

ThuyAi@yahoo.com

Establish a home for street and abandoned children. Give them public education. Train them for life skills and jobs. Get outsourced jobs from the USA for advanced children to do to help the center to be self-reliant. Some children have gone to the universities.
Fund For Children of Quang Ngai

Quang

Ngai

ducthoqbt@yahoo.com.vn Help poor children continue education
GIBTK

Give It Back to Kids

Danang

anh@givingitbacktokids.org

robert@givingitbacktokids.org

Provide a safe house for pregnant teens to keep the fetus until birth. Help the young mothers learning mother’s skills and continuing ordinary education. Train them for life-long jobs and self esteem.
GSMDM-Good Samaritan Medical Dental Mission

CA

drdoan@gsmdm.org Yearly missions to bring physicians, dentists and pharmacists to needy areas in Vietnam to help as many as several thousand people each time. Bring volunteer constructors to construct classrooms or clinics. Help universities and hospitals establish emergency medicine disciplines.
Happier –

Nhóm Công Tác Xã Hội Bệnh Viện

Saigon

<phamtrinh64@gmail.com> Visit patients in hospitals, particularly children patients.
H4H

Hearts for Hue

Hue

Khanh.truong@heartsforHue.com Volunteer organizations with contacts with expatriates and charities overseas. Has been working with Singapore Management University to bring 80 graduate management students each year to do community work to ameliorate schools, hospitals and the environment.
Heart of Compassion

Sacramento, CA

Tpho1996@gmail.com Bring specialists and funds to help provide cataract surgeries for the old and job skills training for the young. Help poor students and the handicapped.
HT

Huế

donghanhcunghoiHT@gmail.com Assist children that work as ball boys at tennis courts. Give scholarships. Give microloans to street vendors.
Hướng đạo Drayling

Ban Me Thuot

vobanhatdaklak@gmail.com Weekly work for the community regarding life skills, hygiene, and Learning For Life.
Hướng đạo Hướng Nghĩa

Saigon

thanhhiepscout@gmail.com Assist small groups of people working to improve the conditions in the community. Assist Scouts groups in Daklak, Nghệ An, Danang, Hanoi, Hung Yen, HCMC. Propagate the Learning for Life method. Encourage schools to have swim programs for students.
Hướng đạo Hướng Thiện

Đà Nẵng

Luongdien9912@gmail.com Work for the community. Practice the Learning for Life program. Collaborate with other Scout groups.
Hướng đạo Lá Xanh

Hue

Kien1951.hue@gmail.com Work for the community. Practice the Learning for Life program. Organize festive occasions for poor children. Give scholarships.
Hướng đạo Phương Đông

Hanoi

hotienthuy@gmail.com Work for the community. Practice the Learning for Life program. Train scouts’ skills to parents and students at Ecopark. Encourage cooperative outings among neighboring villages.
Hội Chữa Mắt

(gốc Hà Lan)

Saigon

Eyecarefoundation.nl

Info.ecf.vn@gmail.com

Provide cataract surgeries for poor patients using assistance from the Vietnamese in the Netherlands.
Hue Education Fund

Saigon

lehienhuu@gmail.com Give scholarships to deserving students
Hội Nhà Báo Độc Lập Independent Journalist Association of Vietnam

Saigon

phamchidungsg@gmail.com Mutual assistance among independent journalists.
Interface Francophone-Paris

Paris

Jthaison.nguyen@gmail.com

ashoknguyen@yahoo.com

Promote friendship and cultural exchanges between French and Vietnamese groups. Promote visits. Give scholarships. Support research projects.
Kinh Bắc University-Program for the handicapped

Bắc

Ninh

doanbachkb@yahoo.com.vn Promote higher education for the handicapped.
Khoa Hoc và Đời Sống

Đức

E-magazine collection donations from contributors to provide scholarships for Vietnamese students.
ICEVN–Institute for Civil Education in VietNam

TX

www.icevn.org

anguyen1@pdq.net

icevn@icevn.org

Civil society skill training on the Internet. Translate key documents that promote civil society.
KOTO– Know One Teach One

Hanoi

<founder@koto.com.au> Dana.mcnairn@koto.com.au Train and find jobs for young people in the hospitality industry. Hospitality skills. English language. Real life intership at KOTO restaurants.
LFL games

Saigon

Nguyenkhanhld81@gmail.com Creates games to promote learning in the Learning for Life project. Establish a library of key books and games to help in the training of life skills.
Linh Quang

Saigon

atuanthuy@yahoo.com Provide health exams and dispense medicine to the poor every Sunday. Assist the handicapped.
Mai Tâm Shelter

Saigon

maitamcenter@yahoo.com

morriskwt@yahoo.com

jtoaimi@yahoo.com

Provide shelter and life skill training for children and women with HIV/AIDS problems.
Martino Orphans

Nam

Định

josphamtien03@yahoo.ca Provide shelter and give education to abandoned children. Get them to work in a community garden to be partially self-sufficient in vegetables.
Nghị Lực Sống

Hanoi

thaovan@nghilucsong.net Center managed by a handicapped person to train handicapped students in IT, English language, and photoshop. Connect with foreign expatriates to place graduates in jobs at foreign owned companies in Vietnam.
Nhân Ái Clinic

Hue

lequynguu2004@yahoo.com Provide cures for the sick with Oriental medicine and techniques. Train students to do same to benefit more patients.
Nhóm Nghiên Cứu Trẻ

Huế

nghiencuuhuecity@gmail.com Research problems in the communities and offer solutions. Engage in implementing solutions using resources at hand.
NOVAL

National Organization of Vietnamese American Leaders

TX

dtran@alltaxllc.com Train and empower 500 young people to be leaders in Vietnamese communities in order to help Vietnamese American gain a voice in the main stream.
Nụ Cười

Saigon

<minhphuong@smilegroupvn.org> Bring friendship and smiles to the poor, the sick and the handicapped.
Opportunity for the Poor

CA

oftpusa@gmail.com Offer skill training for the poor to find a job. Offer help whenever possible.
Our One World

CA

cathy@our1world.org Promote the use of solar energy to be self reliant in energy at remote locations. Train students in making videos on daily stories in the community.
Pacific Links Foundation

CA

diepvuong@pacificlinks.org Educate young girls on the danger of human trafficking. Help resettle victims of trafficking. Assist in the prosecution of perpetrators. Operate stations in HaGiang and DongThap for many years.
People Serving People Foundation (PSPF)

Thailand

ian@ospfoundation.org Assist, train, and empower Vietnamese refugee children in Thailand
Phu Huynh Mẫu Giáo

Thủy Xuân

Hue

phuhuynhcaptien@gmai.com Parents at Thuy Xuan community band together to modernize infrastructure and teaching methods at Thuy Xuan kindergarten. initiate communication with other communities.
Project Vietnam Foundation

CA

qkieu@projectvietnam.net Annual medical missions, bringing doctors, dentists, pharmacists to help tens of thousands of patients in many parts of the country. Train indigenous doctors to reduce newborn deaths and to keep the newborn healthy. Work with local clinics and leave equipment for them to continue.
Quỹ Giáo Dục TieuVinhNgoc

Hanoi

nvbieu@yahoo.com Scholarship from a former drug addict who reformed himself and opened a school to reform other addicts.
Qũy Giáo Duc LeMongĐao

Saigon

Nvnghe05@gmail.com Scholarships for deserving students.
Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông C/o Viet Ecology Foundation

London

huydanhduong@gmail.com Research and promote Vietnamese rights at the Paracels and Spratlys.
Rose Charities Viet Nam

(gốc Canada)

Saigon

chiphuocnguyen@yahoo.com.vn

http://www.rosevietnam.org/

Vancouver (Canada) originated charity that helps the poor with temporary shelter.
SAP-VN

Social Assistance Project-VN

CA

chianhvu@gmail.com

staff@sap-vn.org

Assist the young with orthopedic surgeries and the old with cataract surgeries. Has benefitted thousands of patients in the past 20 years.
Save CATTIEN Environmental Movement

Saigon

nghthuat@gmail.com Movement against a hydroelectric project to save Cat Tien national park. Promote environmental protection.
Sunflower Mission

TX

education@sunflowermission.org Build schools and provide scholarships in needy regions in South Vietnam.
Thành Tâm

Hue

lmthanhphu1951@yahoo.com.vn Promote community betterment using collective resources and assistance from the outside. Build roads. Prevent flooding. Keep the environment clean. Assist the less fortunate.
Thiện Đức

Saigon

lennytranvn@yahoo.com Get donation in time and money from local physicians, dentists, and pharmacists . Provide heart surgeries for poor children and cataract surgeries for older people.
Thrive Networks

(Formerly East Meets West Foundation)

CA

comms@thrivenetworks.org Organization that absorbed the East Meets West Foundation whichfor many years was the largest NGO in Vietnam. Use the method of empowering local businesses for them to turn around helping the community.
Tình Thân –Khuyến Khích Tự Lập

Saigon

aidsprogram@hcm.vnn.vn Assist HIV patients to be on their own. Bring awareness of and promote information to reduce domestic violence. Provide microloans to the poor in the same model as Trung Tam Khuyen Khich Tu Lap in Hue.
Tổ Tự Nguyện Battrang

Hanoi

ledung40@gmail.com

tranduccong@gmail.com

Build WC for public places. Introduce new job skills. Provide infrastructure for physical exercises. Promote environmental protection at schools by organizing trashes for the community roads. Organize swim lessons. Collaborate with neighboring villages to follow scouts techniques of life skills and Learning for Life.
Trẻ Em Tự Kỷ

HCMC

Giumotniemtin123@yahoo.com

www.Diemtua.org

Assist autistic students overcome isolation. Empower autistic students discover what they like and enjoy doing.
Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập

Hue

Quy Nguyen <xuanquy0204@gmail.com>


Maintain a network of microloans to help the poor produce and do commerce to be self-reliant. More than 24,000 families have been helped over the past 17 years. Assist schools provide swim lessons to students. Approximately 1000 students learn how to swim each year. Assist markets to build and maintain WCs and provide clean water to help in food safety. Provide warm clothes and scholarships to poor students. Assist other civil groups to be of maximum help to the community
Trung Tâm Tương Lai

Saigon

<haitran@tuonglaicentre.org> Work with and coordinate 25-30 civil groups to help the poor. Provide leadership training to social workers. Provide scholarships and insurance for people in needs.
Tủ Sách Giải trí Giáo Dục

Saigon

<tsgtgd@gmail.com> Establish mini libraries of 200-400 books and donate to communities in remote areas. Has been pioneering community based mini liabraries for over 20 years.
VANGO Network

Mạng liên kết các tổ chức phi chính phủ Việt Mỹ

CA

cathylam@va-ngo.org Umbrella organization for more than 30 Vietnamese American NGO. Promote collaborative work. Provide training for doing charity in Vietnam.
VACOS

Vietnamese American Community of Sacramento

CA

ndhoang@yahoo.com Establish a library and conduct seminars for the community in the Sacramento area. Organize projects that promote cooperation.
VAF

Vietnam American Foundation

TX

tdn.vaf@gmail.com Search for remains of prisoners who perished in re-education camps. Refurbish the BienHoa Cemetery of South Vietnam Soldiers.
VEFFA

Vietnam Education Foundation Fellows Assn

PA

<tnmai87@yahoo.com> Vietnam Education Foundation fellows contribute to help poor students in Vietnam.
VFA

Vietnam Friendship Association

WA

<james.hong@vfaseattle.org> Promote the voice of Vietnamese Americans in Seattle area. Assist young people learn Vietnamese. Assist refugees integrate into the main stream.
VietCARE

Vietnamese Community Action for Resources & Empowerment

CA

phoang@viet-care.org

http://www.Viet-C.A.R.E..org

Promote awareness of heart and brain illnesses through TV and lecture programs. Assist Vietnamese Americans get help from the government programs.
Viet Dreams

CA

khacquan@vietdreams.org Establish clean water systems for schools in the highland and poor communities. Train and provide periodic maintainance.
Viet Hope

Boston

<vi@viethope.org> Vietnamese American professionals and students provide scholarships to students in Vietnam.
Viet Horizon

Chân Trời Việt

WA

Nicktramvn@gmail.com Architects helping to provide means for students to cross the Bung river in Quang Ngai to go to school.
Viet Kids

CA

helpthevietkids@gmail.com High school students in Little Saigon saves to help high school students in Vietnam.
VietKinderfonds –Quỹ Bảo Trợ Học Vấn cho Trẻ Em

Germany

vnkinderfonds@gmail.com Scholarship and microloans.
Viet Scouts

Hướng Đạo Việt Nam

Saigon

thanhhiepscout@gmail.com Train scout masters for the resurgent scout movement in Vietnam. Organize trips to Thailand and ASEAN for scout masters and cubs.
VN-CAN Youth Mentorship Network

Ottawa

ldcan2006@gmail.com Train young people in community service. Help Vietnamese laborers and brides in Taiwan. Help resettle refugees that are admitted to Canada.
VN Student Association in Taiwan

Taiwan

http://ttxva.org Vietnamsese students in Taiwan help laborers and brides in communication and familiarization with local customs.
VN Women’s Association of Toronto

Toronto

kpnguyen@vwat.org Assist Vietnamese Canadians learn Vietnamese language and history.
VNHELP

CA

thu@vnhelp.org Has helped the poor and the sick for more than 20 years. Provide job training. Give Nguyen Truong To scholarships. Provide wheel chairs. Assist communities with new jobs and products for long term sustainability.
VNVA-NCA

VN Volunteers Association of N. California

CA

Tammyle333@yahoo.com Vietnamese American mutual assistance in Northern California.
VPA

Vietnamese Professionals Association of Sacramento

CA

ndhoang@yahoo.com Collaborate with HCMC universities to provide community services such as building roads and bridges in poor communities.
VOICE

Vietnamese Overseas Initiative for Conscience

Empowerment

Manila

hoitrinh@gmail.com

contact@vietnamvoice.org

Assistance to Vietnamese refugees in the Philippines.
VTEKT-Vì trẻ em khuyết tật

(Sánh Bước Yêu Thương)

Saigon

lethanh198@gmail.com Build a communication website for the handicapped.
Xuân—Les Enfants de l’Avenir

France

<associationxuan@wanadoo.fr>

coordinator@assoxuan.org

www.assoxuan.org

Assistance to street children in Danang, Phu Vang, Nha Trang and Kontum.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s