Thách Đố/Cộng Hưởng năm thứ 5 (2015-2016) của VASFCESR Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF-Vietnamese American Scholarship Fund) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR- Center for the Encouragement of Self-Reliance)

VASF và CESR kính gửi tới quí vị tin tức sau. Thách Đố/Cộng Hưởng năm thứ 5 (2015-2016) của VASFCESR Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF-Vietnamese American Scholarship Fund) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR- Center for the Encouragement of Self-Reliance) là hai tổ chức nhỏ do một gia đình người Mỹ gốc Việt quyết tâm dùng tiền để dành của mình giúp xã hội dân sự và người Việt kém may mắn. Vì tiền bạc ít và người cũng ít, phương pháp chúng tôi sử dụng là thách đố/cộng hưởng. Đây là năm thứ năm chúng tôi làm việc này. VASFCESR sẽ đóng góp từ 1 đến 10 ngàn USD với các công tác dân sự thiện nguyện hoặc giúp người Việt kém may mắn có thêm phương tiện chống đỡ các khó khăn của đời sống. 

* * *

NĂM THỨ 5 (2015-2016)

Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF)

Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR)

Las Vegas, NV 89149

Email: dlp.vasfcesr@gmail.com; cesr.trustee1@yahoo.com

Ngày 30 tháng 8, 2015

Kính Gửi:

Thành Viên trong mạng các tổ chức Phi Chính Phủ Việt tại Mỹ (VANGO Network)

Các hội thiện nguyện Phi Chính Phủ hướng về Việt Nam (NGOs)

Các tổ chức thiện nguyện trong nước Việt Nam

Cá nhân hoặc nhóm người đang giúp đỡ người Việt trong hoặc ngoài nước.

Thưa quí vị:

VASF và CESR kính gửi tới quí vị tin tức sau.

Thách Đố/Cộng Hưởng năm thứ 5 (2015-2016) của VASFCESR

Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF-Vietnamese American Scholarship Fund) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR- Center for the Encouragement of Self-Reliance) là hai tổ chức nhỏ do một gia đình người Mỹ gốc Việt quyết tâm dùng tiền để dành của mình giúp xã hội dân sự và người Việt kém may mắn. Vì tiền bạc ít và người cũng ít, phương pháp chúng tôi sử dụng là thách đố/cộng hưởng.

Đây là năm thứ năm chúng tôi làm việc này. VASFCESR sẽ đóng góp từ 1 đến 10 ngàn USD với các công tác dân sự thiện nguyện hoặc giúp người Việt kém may mắn có thêm phương tiện chống đỡ các khó khăn của đời sống. Tiền này sẽ được gửi trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 tới các đơn nhận thách đố và được đồng ý cộng hưởng.

Điều Kiện Tham Dự

Các đơn nhận thách đố/cộng hưởng phải hội đủ các điều kiện sau:

 1. Là một tổ chức hoặc công tác phi chính phủ hoặc không bị chi phối bởi cán bộ của chính phủ.
 2. Đã giúp cộng đồng dân sự hoặc người Việt kém may mắn trong nước hoặc ngoài nước được hơn một năm với chứng từ rõ ràng về tài chánh và kết quả.
 3. Có thể đóng góp theo tỉ lệ chí ít là 1:1 bằng tiền “mới” hoặc đóng góp “mới”. Mới có nghĩa là “nhiều hơn năm 2015” về tiền và công sức. Nếu là công sức thì phải tính ra tiền mặt một cách hợp hoàn cảnh, hợp lý.
 4. Sẽ không dùng tiền của VASFCESR trả lương bổng hoặc phí tổn văn phòng. Nhưng phí tổn đặc thù cho chương trình có VASFCESR thách đố thì được phép.
 5. Nộp hồ sơ qua điện thư trước ngày 15 tháng 10 năm 2015, giờ 24:00 (giờ California). Đơn gửi trễ ngày giờ thì sẽ không được cứu xét.

Ai có thể nhận “thách đố/cộng hưởng”?

 1. Cá nhân hoặc một nhóm người, trong nước hoặc ngoài nước, không phải là do chính phủ lập ra, đã hoặc đang giúp cho xã hội dân sự hoặc người Việt có nhu cầu để họ có thể tự lập.
 2. Công tác giúp người Việt thực hiện phần nào bẩy yếu tố an ninh con người do Liên Hiệp Quốc quảng bá mà VASFCESR gọi là yếu tố hạnh phúc. Bẩy yếu tố này là: an ninh thực phẩm, an ninh sức khỏe, an ninh kinh tế (học vấn, việc làm), an ninh cá nhân, an ninh cộng đồng, an ninh môi trường và an ninh cơ chế.

Ai không thể nhận sự đóng góp này?

 1. Người hoặc cơ quan do chính phủ lập ra hoặc bị quan chức chi phối.
 2. Người hoặc cơ quan làm chính trị hoặc được hiểu bởi chúng tôi là có màu sắc chính trị. (Tuy nhiên, chúng tôi công nhận ai cũng có quyền cổ vũ cho quyền con người.)
 3. Người hoặc cơ quan đã không thực hiện đúng những cam kết với chúng tôi trong những năm trước (2012, 2013, 2014, hoặc 2015).

Làm Đơn

Phụ bản A là một mẫu dàn bài cho đơn. Đơn không dài quá 12 trang, khổ chữ lớn hơn chuẩn 10 (font > 10); các hàng cách nhau hơn 1.5 dòng (line spacing >1.5) và phải diễn tả các đề mục theo thứ tự sau:

 1. Hội đủ các điều kiện
 • Là tổ chức hay công tác dân sự tự nguyện, không bị chi phối bởi bất cứ thế lực bên ngoài nào;
 • Đã và đang giúp xã hội dân sự hoặc người Việt có nhu cầu với chứng từ rõ ràng;
 • Có thể làm “nhiều hơn” trong năm 2016 bằng phương pháp đóng góp công của nhiều hơn năm 2015, và đạt tỉ lệ chí ít là 1:1 giữa tiền VASFCESR đóng góp và quyên góp của tổ chức. VASFCESR bằng lòng để quí vị dùng thách đố này để quảng cáo quyên góp từ các nguồn riêng của quí vị;
 • Không làm chính trị (nhưng chúng tôi công nhận ai cũng có quyền bảo vệ quyền con người);
 • Đơn và các dữ kiện phải được duyệt xét và chứng nhận bởi hai nhân sĩ đã biết nhiều về hoạt động của tổ chức. Hai nhân sĩ này phải có tiểu sử đáng kính trong cộng đồng và không phải là quan chức.
 1. Diễn tả tổ chức và hoạt động

Xin diễn tả tổ chức và chương trình cho rõ ràng. Xin đừng gửi các tài liệu viết sẵn, in sẵn. Xin viết mới cho hợp với chương trình “thách đố/cộng hưởng” này. Xin liệt kê địa chỉ của trụ sở và tên các người chủ chốt các chương trình, cùng là thành quả đã tạo được. Các tài liệu in sẵn chỉ có thể liệt vào một phụ bản không dài quá 10 trang dùng bất cứ font nào (và chúng tôi dành quyền không đọc). Nếu viết dài quá hoặc gửi tài liệu quá nhiều và bừa bãi, thì có thể bị coi là “lạc đề” và không tôn trọng thì giờ của người duyệt đơn đang cống hiến thì giờ của mình một cách thiện nguyện.

 1. Liên hệ với chương trình VASFCESR trong những năm qua

Nếu quí vị được VASFCESR đóng góp trong các năm qua (2012, 2013, 2014 hoặc 2015), xin diễn tả đã hứa gì và làm gì theo lời hứa và làm gì theo lời yêu cầu của VASFCESR. Đơn sẽ bị loại nếu thiếu phần này, trừ phi quí vị chưa bao giờ được nhận thách đố/cộng hưởng của VASFCESR.

 1. Diễn tả quí vị cần có đóng góp bao nhiêu trong năm 2016
 • Diễn tả chương trình sẽ làm gì tốt hơn nếu có thêm sự đóng góp của VASFCESR.
 • Diễn tả giúp người có nhu cầu cách nào cho có hiệu quả và còn khuyến khích họ tự lập và bảo trọng quyền con người.
 • Diễn tả làm thế nào quí vị có thể cộng hưởng thách đố theo tỉ lệ 1:1, hoặc 1:2, hoặc 1:10 như có hội đã làm.
 • Diễn tả phương pháp gây quỹ để đạt được mục đích trên. Có thêm công sức cũng là có cộng hưởng, nhưng công sức phải qui ra tiền một cách rõ ràng, hợp với hoàn cảnh địa phương, hợp lý trong công tác làm việc nhân đạo. Đơn sẽ bị bác nếu thấy có hiện tượng không rành mạch, không đúng thực tế, không thành thật.
 • Phải bao gồm một trang kế toán về tiền bạc và dự tính ngân sách gồm ba cột cho các năm 2014, 2015 và dự tính cho năm 2016. (Xem mẫu trong phụ lục A.)
 • Diễn tả ai là người kiểm tra tiền bạc. Cần phải diễn tả hiểu biết và kinh nghiệm của việc giám sát. Cần phải rõ ràng về quyền hạn của người này là có quyền soi mói vào việc dùng tiền và kết quả thu lượm được qua mỗi lần tiêu tiền.
 1. Hai (2) thư xác nhận.

Phải có t ngắn gọn của hai nhân sĩ đáng kính xác nhận (a) đã quen biết người nộp đơn, tổ chức và chương trình giúp đồng bào trên một năm, và (b) đã duyệt xét đơn cùng dữ kiện. Cần đính kèm tiểu sử ngắn gọn (một trang) của mỗi nhân sĩ. Thư (một trang) và tiểu sử của nhân sĩ không tính vào số hạn 12 trang của đơn và 10 trang của phụ lục.

Người trong tổ chức như Hội đồng Quản Trị không được viết thư giới thiệu/xác nhận vì có mâu thuẫn lợi ích. Cũng xin chú ý là nếu có một thư làm sẵn cho nhân sĩ ký thì đơn sẽ bị loại ngay. (Cách chúng tôi xét là xem hai thư có gần giống nhau không.)

Đơn nào là ưu tiên?

Chúng tôi muốn thách đố/cộng hưởng với quí vị giúp xã hội dân sự hoặc người Việt có nhu cầu trong nước cũng như ngoài nước Việt Nam.

 1. Ưu tiên là công việc thiện nguyện trong nước đã làm việc có hiệu quả giúp xã hội hoặc người có nhu cầu tự lập. Với sức hạn chế, chúng tôi không thể cộng hưởng với những công tác loại “phát chẩn, bố thí”, ngay cả “phát học bổng” mà không có phương pháp giúp học sinh/sinh viên rèn luyện đóng góp cho xã hội.
 2. Ưu tiên cao nhất là dành cho những hội dân sự trong nước cộng tác với nhau và với những hội NGOs ngoài nước để dùng các phương pháp tốt nhất giúp người Việt.
 3. Chúng tôi miễn xét đơn của những tổ chức chính trị hoặc có liên quan mật thiết với quan chức hoặc bị chi phối bởi lợi ích tôn giáo, đảng phái.

Làm cách nào để biết đơn không bị loại?

Vì chúng tôi làm việc thiện nguyện không lương, có ít tiền và ít thì giờ, chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi hoặc điện thoại của từng người. Quí vị cần đọc kỹ bản loan tin này, và nếu còn thắc mắc thì hỏi thêm các hội bạn đã liên lạc với chúng tôi trong những năm qua. Chúng tôi liệt kê trong phụ bản B tên và cách liên lạc với các hội này. Họ có thể giúp bạn hoặc cộng tác với bạn. Xin chú ý, không phải tất cả các hội được liệt kê đã nhận thách đố – cộng hưởng với VASFCESR.

Chúng tôi chia sẻ là trong những năm 2011-2015 nhiều đơn bị bác vì viết cẩu thả hoặc không chú trọng tới các điều kiện liệt kê trên. Vì thế, trước khi gửi đơn, quí vị nên để ý những chi tiết sau:

 1. Đơn gửi để VASFCESR nhận được trước giờ 24:00 (giờ California) ngày 15 tháng 10, 2015?
 2. Đơn có giới hạn 12 trang trong phần chính, font lớn hơn 10, dòng ít nhất 1.5 spacing?
 3. Nếu có phụ bản, thì nó có dưới 10 trang? (Chúng tôi dành quyền không đọc phụ bản.)
 4. Đơn có viết cẩn thận, không lỗi chính tả, không tuyên bố bừa bãi và không có dữ kiện rỏm?
 5. Nếu đã nhận thách đố/cộng hưởng với VASFCESR trong những năm qua, đơn có diễn tả đã làm gì với số tiền thách đó/cộng hưởng của VASFCESR trong những năm đó?
 6. Đơn có địa chỉ, tên những người chủ chốt, và các mã số ngân hàng để nhận tiền bằng điện? (Xem phụ lục A)
 7. Đơn có diễn tả cách gây quỹ để đạt điều kiện thách đố/cộng hưởng?
 8. Đơn có qui thì giờ của người thiện nguyện ra tiền một cách phải chăng?
 9. Có thư xác nhận là “chính xác, thành thật” của hai nhân sĩ đáng kính đã duyệt đơn của quí vị?

VASF và CESR là ai?

Gia đình TS Phùng Liên Đoàn thành lập Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF) năm 1988 và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR) năm 1997, dùng tiền dành dụm của chính mình để giúp đồng bào Việt Nam kém may mắn trong những lúc cần thiết nhất. VASF và CESR đã được chính phủ Mỹ công nhận là tổ chức nhân đạo loại 501(c) (3). Vì là tổ chức tư, nhỏ và ít người làm việc, VASF và CESR không có trang mạng.

Ngoài việc tuân thủ pháp luật tại những nơi hoạt động (chủ yếu là Mỹ và Việt Nam), VASF và CESR không có dính líu gì, hoặc nhận tiền của bất cứ chính phủ nào, bất cứ tổ chức đảng phái hay tôn giáo nào. Cho tới nay, 99.5% tiền của VASF và CESR là do gia đình đóng góp; số 0.5% là do thân hữu đóng góp. Phí tổn hành chính của VASF và CESR thì ít hơn 0.5% kể từ năm 1989.

Trong hơn 25 năm qua VASF đã xây nhiều trường học và phát nhiều ngàn học bổng và giải thưởng tại Việt Nam, cùng là giúp một số học giả nghiên cứu các vấn đề Việt Nam. VASF đã lập huy chương có tên là Weinberg để cổ súy việc dùng năng lượng hạt nhân phụng sự hòa bình và nhờ hội Nguyên Tử Mỹ phát mỗi hai năm một lần. VASF đã giúp đúc chuông 6 tấn tại Nhật và đem treo vĩnh viễn tại công viên của tỉnh Oak Ridge bang Tennessee, để ghi nhớ kỷ niệm xấu của chiến tranh tại Pearl Harbor và Hiroshima-Nagasaki. VASF đã lập học bổng và giải thưởng phát hằng năm tại 5 trường đại học Mỹ để khuyến khích sinh viên có gốc Việt. VASF đã phát nhiều trăm giải thưởng cho học sinh trung tiểu học tại Tennessee và California để khuyến khích các cháu học tiếng Việt và sử Việt. VASF đã lập giải thưởng Balaban cộng tác với một học giả Mỹ trong việc giúp sinh viên Việt khảo cứu văn học chữ Nôm. Thành phố Oak Ridge thuộc bang Tennessee tại Mỹ đã trao giải thưởng International Friendship Bell cho VASF năm 2001.

Trong hơn 18 năm qua, CESR đã cộng tác với nhiều hội trong VANGO Network (Mạng các tổ chức phi chính phủ Việt tại Mỹ) giúp đồng bào Việt Nam khắp ba miền đào giếng, xây trường, làm nhà vệ sinh, mổ xẻ các ca khuyết tật và giúp nhiều cộng đồng trong nước thực hiện các công tác lá lành đùm lá rách. Đặc biệt là CESR đã giúp thiết lập Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (TTKKTL) tại Huế từ năm 1999, phát áo ấm mùa đông cho trẻ em nghèo, phát nhiều trăm học bổng cho học sinh của các hộ nghèo tự lập mỗi năm, xây trường mẫu giáo, và đặc biệt là giúp hơn 20 ngàn gia đình nghèo sản xuất/ buôn bán tự lập tại hơn 35 địa bàn quanh thành phố Huế. Hiện CESR đang cộng tác với quản lý các chợ tại Huế xây nhà vệ sinh sạch có bảo trì để đóng góp vào sức khỏe của cộng đồng. CESR cũng cộng tác với phụ huynh các trường quanh Huế dạy bơi cho 1,000 học sinh mỗi năm trong 10 năm liền để giảm thiểu nạn chết đuối trong những trận lụt hằng năm tại Huế. Năm 2008 TTKKTL được Liên Hiệp Quốc trao giải thưởng UN Habitat- Civil Society Innovation.

Nhiều chính quyền địa phương tại Vietnam cũng như tại Mỹ, và nhiều hội NGOs cũng đã trao giải thưởng Bác Ái cho CESR và VASF.

Chúng tôi cũng cần được khuyến khích, giúp đỡ

Chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường, không phải là một “đại gia” vì bao nhiêu tiền hiện có đều do mồ hôi nước mắt của chính mình và đã cắt nghĩa cho con cháu là chúng sẽ hạnh phúc hơn nếu tự lập và biết cha mẹ dành tiền giúp người kém may mắn hơn.

Chúng tôi mong nhiều người cùng hoàn cảnh, nay con cháu không giầu nhưng tự lập, giúp chúng tôi làm chương trình này lớn rộng hơn. Đóng góp của quí vị sẽ thuộc dạng Charity Remainder Trust giống như các đại học Mỹ đã và đang làm, được trừ thuế, và được làm từ thiện theo ý muốn của quí vị về tên cũng như về người được giúp đỡ; ví dụ, làng xã của quí vị.

Ai là người xét đơn?

Thành viên Hội Đồng Quản Trị của VASF và CESR và bạn hữu. Chúng tôi mong có bạn thiện nguyện tiếp tay xét đơn một cách trong sáng và minh bạch. Tuy nhiên, vì là tổ chức tư, nhỏ, thiện nguyện, mọi quyết định là cuối cùng, không thể tranh cãi dưới bất cứ hình thức nào.Phụ Bản A: Dàn bài kiểu mẫu

Điều kiện

Đơn

Tên của tổ chức, địa chỉ, người đứng làm đơn, địa chỉ email, điện thoại Tên của tổ chức

Tên của người đứng đơn

Địa chỉ

Email

Telephone

Hội đủ điều kiện

 1. Là một tổ chức dân sự, không do chính phủ lập ra và không bị chi phối bởi quan chức
 2. Có chứng từ đã và đanglàm việc cho cộng đồng hoặc giúp người kém may mắn tự lập
 3. Có khả năng gây quỹ và sự đóng góp công sức nhiều hơn năm 2015. Có khả năng cộng hưởng theo thỉ lệ chí ít là 1:1
 4. Không làm chính trị. (Tuy nhiên bảo vệ quyền con người thì không phải là làm chính trị)
 5. Đơn đã được duyệt xét bởi hai nhân sĩ được cộng đồng kính trọng và quí vị này không phải là quan chức.
 1. Hội đủ điều kiện
 1. Diễn tả tổ chức là dân sự không do chính phủ lập ra và không bị chi phối bởi quan chức
 2. Cho biết đã bắt đầu hoạt động giúp cộng đồng từ khi nào, có chứng từ hay không
 3. Cho biết co khả năng gây quỹ và tìm thêm được người làm việc thiện nguyện.
 4. Không làm chính trị nhưng giúp cộng đồng đoàn kết, bảo trợ người kém may mắn và ủng hộ nhân quyền.
 5. Có hai nhân sĩ duyệt xét đơn và chứng nhận đơn là thành thật và có chứng từ. Nhân sĩ không phải là quan chức của chính phủ.
Diễn tả tổ chức và chuong trình
 1. Diễn tả tổ chức và chương trình

Xin dùng khổ chữ lớn hơn font 10 và hàng cách nhau rộng hơn 1.5

Xin diễn tả tổ chức và chương trình cho rõ ràng. Xin đừng gửi các tài liệu viết sẵn, in sẵn. Xin viết mới cho hợp với chương trình “thách đố/cộng hưởng” này. Xin liệt kê địa chỉ của trụ sở và tên các người chủ chốt các chương trình, cùng là thành quả đã tạo được. Các tài liệu in sẵn chỉ có thể liệt vào một phụ bản không dài quá 10 trang dùng bất cứ font nào (và chúng tôi dành quyền không đọc). Nếu viết dài quá hoặc gửi tài liệu quá nhiều và bừa bãi, thì có thể bị coi là “lạc đề” và không tôn trọng thì giờ của người duyệt đơn đang cống hiến thì giờ của mình một cách thiện nguyện. Diễn tả:

2.1 Thành lập khi nào, mục đích gì, tầm nhìn cho tương lai

2.2 Cách tổ chức (các tổ, các người đứng đầu, kế toán, quảng cáo…)

2.3 Các hoạt động và kết quả

 1. Chương trình cho năm 2016
Đã cộng hưởng với VASFCESR

Nếu quí vị có nhận thách đố/ cộng hưởng vào những năm 2012-2013, 2014 hoặc 2015, thì yêu cầu diễn tả đã thực hiện được những gì theo lời hứa. Đơn sẽ bị bác nếu không có phần này. Nếu chưa nhận thách đố/ cộng hưởng thì cũng cần nói như vậy.

 1. Diễn tả cộng hưởng với VASFCESR các năm qua

Nên nói rõ chưa nhận thách đố cộng hưởng khi không có gì để diễn tả.

Nếu đã có nhận thách đố/cộng hưởng thì diễn tả rõ ràng nhận bao nhiêu, đã thực hiện những gì theo lời hứa và theo yêu cầu của VASF-CESR.

Diễn tả những sự cần thiết trong năm 2016

 1. Xin nói rõ khoản tiền bé nhỏ của chúng tôi sẽ giúp quí vị những gì trong công tác quan trọng của quí vị phụng sự cộng đồng.
 2. Xin diễn tả giúp người kém may mắn cách nào để họ tự lập và nêu cao được nhân quyền của họ.
 3. Xin diễn tả quí vị làm cách nào có thể cộng hưởng 1:1 hoặc nhiều hơn, ví dụ 1:10 như có hội đã thực hiện năm 2015.
 4. Xin diễn tả cách gây công của “nhiều hơn” năm 2015. Qui thì giờ và công thiện nguyện ra tiền thì phải làm cho hợp với hoàn cảnh xã hội Việt Nam. Ví dụ, một người làm 50 ngàn VND/giờ thì khi làm thiện nguyện không thể qui ra nhiều hơn số tiền đó. Nhiều người đã về hưu thì không thể làm ra tiền nhiều như lúc còn đang ở đỉnh cao của việc kiếm tiền.
4. Diễn tả những sự cần thiết trong năm 2016

 1. Diễn tả chi tiết chương trình năm 2016
 2. Diễn tả công việc của quí vị sẽ nâng cao tinh thần cộng đồng như thế nào, gikup1 người nghèo tự lập ra sao.
 3. Diễn tả phương pháp gây thêm quỹ và thêm người thiện nguyện để có thể đạt tỉ lệ thách đố/cộng hưởng chí ít là 1:1
 4. Diễn tả cách qui thì giờ tự nguyện ra tiền để có thể kể vào việc cộng hưởng.
Tài chính – quá khứ, hiện tại, và dự tính cho năm 2016

Xin liệt kê một trang các dữ kiện tài chính, cho những năm 2014, 2015, và 2016. Các dữ kiện này bao gồm các nguồn thu và các nguồn chi. Nên nhớ, làm việc thiện nguyện khổ nhất là không có kinh phí như chương trình của chính phủ hoặc của các hội giầu có biết cách gây quỹ. Nhưng ta nhỏ thì ta làm nhỏ, với tấm lòng không nhỏ hơn ai.

List the name of the auditor/controller. Please describe his/her skills and experience. Please assure us this person has the authority to delve deep into the accounting and results of each expenditure.

 1. Tài chính – quá khứ, hiện tại, và dự tính cho năm 2016

Xin điền vào bảng dưới đây.

Dữ kiện có thể dùng USD hoặc VNĐ

2014

(đúng sổ sách)

2015

(sổ sách và dự phóng)

2016

(dự phóng)

Thu

 • Nguồn 1
 • Nguồn 2

TỔNG

Chi

 • Lương
 • Văn phòng
 • Chương Trình 1
 • Chương Trình 2
 • Chương Trình 3

TỔNG

Giờ thiện nguyện

 • Nhân viên không có thêm lương
 • Người thiện nguyện

TỔNG

Tên người kiểm toán

Diễn tả học vấn và kinh nghiệm của kế toán/ giám sát

Người kế toán/giám sát phải ký tên chứng thực các dữ kiện và tuyên bố có quyền soi mói vào tài chính và công việc của tổ chức.

Ngân hàng
 1. Cách gửi tiền qua ngân hàng

6.1 Tên ngân hàng

6.2 Số tài khoản và tên cùng địa chỉ của người đứng tên

6.3 Nói rõ ngân hàng có thể nhận tiền cho bạn không và cách nào

• SWIFT code của ngân hàng

• Nhà băng giao dịch tại Mỹ (e.g., CitiBank, Bank of America, Wells Fargo, etc.) , địa chỉ, số ABA, số SWIFT.

Hai (2) thư giám sát/ chứng nhận

Xin đính kèm thư và tiểu sử của hai nhân sĩ được cộng đồng kính trọng. Hai nhân sĩ này không thể là người trong tổ chức và cũng không phải là quan chức chính phủ.

 1. Hai (2) thư giám sát/ chứng nhận

7.1 Tên hai vị nhân sĩ

7.2 Tiểu sử (1 trang mỗi vị)

7.3 Thư chứng nhận đã quen biết, đã giám sát đơn, và công nhận là đúng sự thật.

Chữ ký
 1. Chữ ký

Người ký tên phải viết rõ như sau: “Tôi nhận trách nhiệm về các dữ kiện và diễn tả trong đơn này là đúng sự thực!”

Appendix A: Example Outline

Requirements

Application

Please list organization’s address, achievements, and names of key personnel with a few lines of resumes each Name of organization

Name of principal person

Address, email address, telephone number

Eligibility

 • Affirming that it is a civil organization that is independent from the government and not used by government officials;
 • Affirming it has been doing work for civil society causes and/or for needy Vietnamese, with clear documentation;
 • Affirming it has the ability to raise “new” money and/or to promote “increased” in-kind contributions compared to 2015, in order to reach the matching goal of at least 1:1 (Note: you can use this requirement to seek more contributions from your supporters);
 • Affirming it does not engage in political activities; (Note: we recognize the right of people to promote and protect human rights.)
 • Assuring its application has been reviewed and certified by two highly respected individuals who have known the applicant for at least a year. These individuals must be well known in the community and must not be government officials.
 1. Eligibility
 1. Describe your organization, its origin, its activities, and the fact that it is a civil organization not created or directed by the government.
 2. State when you started working for the community or for needy Vietnamese. Cite any record such as publication/ license
 3. State you have the ability to raise new money and/or new help in time and materials from volunteers and friends
 4. State your organization seeks to help the community and needy Vietnamese but not to engage in political activities either or for against the government. Note: promoting human rights is not a political activity.
 5. Cite the names of two highly respected individuals who have been asked to review your application and certified that it is factual and sincere. State that these individuals should not be members of your organization or government officials.
Description of the organization and activities 2. Description of the organization and activities

Use font larger than 10 and spacing wider than 1.5.

Please describe the organization and programs clearly. Please write specifically to comport with the objective of this program, which is to accept the challenge to do more. The entire text shall not exceed 12 typewritten pages, font larger than 10, and spacing wider than 1.5. Excess materials can be included as an appendix, not to exceed 10 pages but could be of any font and line spacing. You are considered “off context” and disrespectful of the reviewers’ time if you write too long and recklessly. Please note the reviewers are also donating their time. Describe the organization:

2.1 Its formation, purpose, and vision

2.2 Its organization (various units, officers such as leader, accountant, marketer…)

2.3 Its activities and results

 1. Its plan for the year 2016
Record with VASF-CESR Program

If you received a grant from VASF-CESR in any of the years 2012 through 2015, please describe what you have accomplished vis-a-vis your promise and the requests from VASF-CESR. Your application will be eliminated if it misses this description unless it is a first time application.

 1. Record with VASF-CESR Program

First time applicant may simply state that this is the first time.

Applicants that received challenges in past years need to describe such challenges and what has been done to meet the challenges

Describe your 2016 need

 • Please describe how our small grant would enhance your efforts to help the civil society and/or Vietnamese in need.
 • Please describe how you would help the needy and at the same time encourage them to be self-reliant while respecting their human rights.
 • Please describe how you expect to be able to match our challenge 1:1, 1:2 or even 1:10 as some organizations have achieved.
 • Please describe your method to raise new contributions. (Note: “new” means over and above what has been accomplished in 2015. Monetization of in-kind contributions that is unclear, unrealistic, or unreasonable will be understood as insincere and could be reason for elimination.)
 1. Describe your 2016 need

4.1 Describe your 2016 plan in detail.

4.2 Describe how you would help increase the community spirit of mutual assistance for progress, prosperity and civility. Describe how you would assist the needy to be self-reliant.

4.3 Describe the method you would use to match the challenge by the ratio of at least 1:1.

4.4 Describe the method you use to monetize the volunteer time to equivalent money in order to be counted as match.

Financial data: past, current, and planned

Please include a one-page financial data with three columns showing revenues and expenditures for the years 2014, 2015, and projected 2016.

List the name of the auditor/controller. Please describe his/her skills and experience. Please assure us this person has the authority to delve deep into the accounting and results of each expenditure.

 1. Financial data: past, current and planned

Fill in the following table

Note: Data can be in USD or VNĐ

2014

(actual)

2015

(actual and proj’td)

2016

(proj’td)

Revenues

 • Source 1
 • Source 2

TOTAL

Expenditures

 • Salaries of personnel
 • Office expenses
 • Program 1
 • Program 2
 • Program 3

TOTAL

Hours

Staff w/ pay

Staff wo/ pay

Volunteers

TOTAL

Name of auditor/

controller

Describe education and experience of auditor/controller.

Controller is to sign to verify the above data and to affirm authority to review and control the finances in 2016

Describe banking information 6. Describe banking information for receiving money:

6.1 Your bank name and address

6.2 Account # and owner (organization or individual): who can receive money, address.

6.3 Can your bank receive money from the USA for you?

• Your bank’s SWIFT code

• Its correspondent bank in the USA (e.g., CitiBank, Bank of America, Wells Fargo, etc.) and its address, ABA number, SWIFT code

Two (2) letters of verification.

Please include letters (one page each) of two highly respected individuals who verify/certify that they (a) have known of your organization, personnel and activities for at least a year, and (b) have reviewed your application and data. A one-page resume of each such respectable individual shall also be included. The letters and

 1. Two letters of review/verification

7.1 Names of the respected individuals

7.2 Resume’s (one page each)

7.3 Letters (1 page each) verifying that he/she has reviewed the application and verified that it is factual and sincere.

Signature
 1. Signature

The principal shall certify that the application is factual and sincere.

 

 

 

Phụ Bản B (Appendix B)

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA MỘT SỐ HỘI TỪ THIỆN VIỆT GIÚP NGƯỜI VIỆT

Chúng tôi khuyến khích các hội làm việc với nhau, nhất là các hội trong nước nên liên lạc với các hội ngoài nước

(Chú ý: Chúng tôi có liên lạc với các hội thiện nguyện dưới đây trong những năm qua. Tuy nhiên, không phải hội nào cũng đã tham dự chương trình thách đố-cộng hưởng VASFCESR)


Names and communication addresses of a few non-governmental organizations that help Vietnamese civil society or Vietnamese in need. Note that not all of these organizations were participants in our program in the past. We, however, encourage collaboration so that together we will do a better job helping Vietnam. We particularly encourage groups within Vietnam to collaborate with groups from outside Vietnam.

Số thứ tự

Tên Hội

Bản

doanh

Địa chỉ

Principal activities

1

Aluoi- Lớp học tình thương A Lưới MarieBenedictinne@gmail.com Các soeurs dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm dạy trẻ nghèo tại A Lưới tỉnh Thừa Thiên

2

AMA—Agliardo Mach Awards Singa-

pore

21 Tan Quee Lan Street, #02-04 Heritage Place, Singapore 188108 Giúp giáo sư và sinh viên ngành y tá

3

Asian American Center of Santa Clara County (AASC) CA mylinhpham1105@yahoo.com Giúp 500 thanh thiếu niên và phụ huynh phòng ngừa nạn lêu lổng, bè lũ

4

AVNES-

Association Vietnam Entraide et Solidarite

France info@avnes.org

thoaiminh@gmail.com

Tín dụng vi mô; biogas; nuôi heo; học bổng

5

Bac Sĩ ĐH California Thiện Nguyện CA andersonJ@peds.ucsf.edu Bác sĩ ĐH California giúp nhà thương tại Hanoi lập chương trình cứu trợ trẻ sơ sinh

6

Bảo Bảo Saigon anyogacuoi@yahoo.com.vn Chữa bệnh; phát thuốc vào ngày chủ nhật

7

BPSOS Atlanta Youth Atlanta kimdung.nguyen@bpsos.org Giúp thanh thiếu niên hội nhập xã hội

8

BPSOS Atlanta Community Clinic Atlanta dichnguyen@comcast.net Khám bệnh & tư vấn y tế miễn phí cho người tị nạn

9

BPSOS Refugee Children-Thailand Bangkok thang.nguyen@bpsos.org Giúp trẻ Việt tị nạn tại ThaiLand học trường Thái

10

Bup Sen Hồng Huế lamkimngoc.hce@gmail.com Sinh viên giúp thiếu nhi nghèo đói

11

CAMSA TANIMW-

Hội người di cư và di công tại Đài Loan

Taiwan

camsa.taiwan@gmail.com Tập hợp giúp các cô dâu Việt tại Đài Loan tự giúp đỡ lẫn nhau

12

CAMSA Taiwan

Vietnamese Canadian Centre

Ottawa

ldcan2006@gmail.com

Làm việc với các tổ chức chuyên nghiệp (như Taiwan Women’s Rescue Foundation) giúp người Việt bị buôn bán làm nô lệ tại Đài Loan.

13

CAMSA Vietnam VA thang.nguyen@bpsos.org Chống nạn buôn người trong nước cũng như ra ngoài nước

14

Cánh Buồm Hanoi phamtoannhamthan@gmail.com Soạn thảo và phổ biến giáo dục khai phóng

15

Catalyst CA caroline@catalystfoundation.org Giúp các hộ nghèo tại vùng sâu vùng xa và giúp nạn nhân bị buôn người

16

CODES-

Centre for Community Development and Social Work

Hue lienlac@codes.org.vn;  

http://codes.org.vn
http://facebook.com/cepcodes

Huấn luyện và thực hành công tác xã hội.

17

CBG- Community Builder Group TX dao9999@yahoo.com Giúp dạy tiếng Anh miễn phí

18

Compassion Flower-TCF CA <nbn.tcf@gmail.com> Giúp các địa phương nghèo và giúp nạn nhân bị buôn bán

19

COPI- Children of Peace International           CO www.childrenofpeace.org 

binh rybacki <childrenofpeace@gmail.com>

Giúp trẻ em sống lành mạnh, sáng tạo, tự lập.

20

Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Hóc Môn Hoc Môn Ceporer.hocmon@gmail.com Bao Tro Tre Em Mo côi

21

CSUSM-SON CA lnguyen@csusm.edu Đem sinh viên chuyên học ngành y tá về Huế làm việc với sinh viên y tá của ĐH Huế giúp người nghèo vùng sâu, vùng xa.

22

Dalat University Alumni Charitable Trust CA tritrantx@yahoo.com Cựu sinh viên ĐH Dalat có tín dụng vi mô giúp người nghèo

23

Dân Sinh Quảng Trị Quảng Trị dansinhquangtri@gmail.com Giúp dân sinh vùng Bến Hải

24

Diên Hồng Thời Đại CA dienhongthoidai@gmail.com Học bổng cho học sinh nghèo

25

Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự Slovakia Tranquangthanh966@gmail.com Hỗ trợ Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự Việt Nam

26

Du Ca Saigon <dungnhe2008@gmail.com> Hát cho ấm lòng người hát và người nghe

27

Đáp Lời Sông Núi USA tonytrang2012@gmail.com Hướng về đất nước với tự do và dân quyền

28

ED

Enfants et Développement

Saigon yoko.youssouf@enfantsetdeveloppement.org

Nelly.Bertrand@enfantsetdeveloppement.org

Cộng tác với đại học trong chương trình xã hội. Giúp quận 8 tại HCMC giải quyết các vấn đề xã hội địa phương.

29

EOCRO

Eyes of Compassion Relief Organization

Ontario eocvn@yahoo.com Mở quán ăn rẻ tiền cho sinh viên nghèo tại Nha Trang và Huế. Giúp học sinh người thượng du miền Bắc được đi học.

30

FHF

Friends of Hue Foundation

CA JennyDolaw@yahoo.com

ThuyAi@yahoo.com

Giúp trẻ em bị bỏ rơi có một mái nhà mái trường êm ấm. Dạy nghề. Giúp tìm việc sinh sống cả đời. Khuyến khích hỗ trợ nhau.

31

Fund For Children of Quang Ngai Quang

Ngai

ducthoqbt@yahoo.com.vn Giúp trẻ em nghèo đi học

32

Giáo Xứ Son Thuy Saigon Josephtoan1275@gmail.com Giúp trẻ em nghèo

33

GIBTK

Give It Back to Kids

Danang anh@givingitbacktokids.org

robert@givingitbacktokids.org

Giúp các thiếu nữ mang thai giữ thai, nuôi con, và tiếp tục học chữ, học nghề

34

GSMDM-Good Samaritan Medical Dental Mission CA drdoan@gsmdm.org Giúp chẩn chữa bệnh và răng khắp 3 miền đất nước và giúp lập các nhóm y tế cộng đồng địa phương. Giúp đại học thành lập các ngành chuyên giúp cộng đồng.

35

Happier –

Nhóm Công Tác Xã Hội Bệnh Viện

Saigon <phamtrinh64@gmail.com> Thăm bệnh nhân giúp họ có niềm tin

36

Hội Chữa Mắt Saigon Eyecarefoundation.nl

Info.ecf.vn@gmail.com

Hội chữa mắt có gốc Hòa Lan giúp người nghèo Việt Nam chữa mắt

37

Hue Education Fund Saigon lehienhuu@gmail.com Học bổng

38

Independent Journalist Association of Vietnam

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

Saigon phamchidungsg@gmail.com Tương trợ các nhà báo độc lập tự do hành nghề

39

Interface Francophone-Paris Paris Jthaison.nguyen@gmail.com

ashoknguyen@yahoo.com

Học bổng và giao lưu thắt chặt văn hóa Pháp Việt

40

Kinh Bắc University-Program for the handicapped Bắc

Ninh

doanbachkb@yahoo.com.vn Giúp chương trình giáo dục người khuyết tật

41

Khoa Hoc và Đời Sống Đức tonwordpress@googlemail.com Phát học bổng cho sinh viên tiếp tục theo học.

42

ICEVN–Institute for Civic Education in VietNam TX www.icevn.org

truongnong@icenv.org

vulinh@hotmail.com

Huấn luyện trên mạng cho những người muốn làm việc tốt trong một xã hội công dân. Dịch các sách căn bản về xã hội công dân.

43

KOTO– Know One Teach One Hanoi <founder@koto.com.au> Dana.mcnairn@koto.com.au Giúp người trẻ tuổi nhà nghèo học nghề nhà hàng, tiệm ăn, khách sạn cao cấp để có nghề nghiệp lương thiện suốt đời. Phải học và thực hành trong chương trình 2 năm.

44

Lao Động Việt – Vietnam Belgium vantanh.ubbv@gmail.com Giúp lao động Việt tại Việt Nam

45

Lao Động Viet – Malaysia Úc doanviettrung@gmail.com Giúp lao động Việt và cứu trợ nạn nhân buôn người Việt tại Malaysia

46

Linh Quang Saigon atuanthuy@yahoo.com Phát thuốc, tư vấn y tế sáng chủ nhật

Giúp người khuyết tật

47

Mạng Lưới Nhân Quyền CA tungvnusa@yahoo.com Phổ biến/ giáo dục quyền con người

48

Mai Tâm Shelter Saigon maitamcenter@yahoo.com

morriskwt@yahoo.com

jtoaimi@yahoo.com

Giúp trẻ em và các bà mẹ bị nhiễm HIV/AIDS có thuốc thang, sức khỏe và tinh thần tốt.

49

Martino Orphans Nam

Định

josphamtien03@yahoo.ca Nuôi trẻ em mồ côi ăn học

50

Nghị Lực Sống Hanoi thaovan@nghilucsong.org TT do người khuyết tật quản lý dạy nghề IT và Anh ngữ cho người khuyết tật và tìm việc làm cho học sinh ra trường

51

Nhân Ái Clinic Hue lequynguu2004@yahoo.com Giúp người nghèo chữa bịnh bằng châm cứu và thuốc Nam.

52

NOVAL

National Organization of Vietnamese American Leaders

TX dtran@alltaxllc.com Đào tạo và liên kết 500 lãnh đạo trẻ trong các cộng đồng VN tại Mỹ

53

Nụ Cười Saigon <minhphuong@smilegroupvn.org> Đem nụ cười tới các gia đình nghèo khó

54

Opportunity for the Poor CA oftpusa@gmail.com Giúp người nghèo tìm việc

55

Our One World CA cathy@our1world.org Cổ súy dùng năng lượng mặt trời tại các vùng nghèo. Giúp sinh viên truyền thông bằng cách làm phim ngắn.

56

Pacific Links Foundation-

LaoKay; Đồng Tháp

CA diepvuong@pacificlinks.org Đề phòng, chống, truy tố nạn buôn người và giúp nạn nhân tại Lao Kay và Đồng Tháp

57

Project Vietnam Foundation CA qkieu@projectvietnam.net Giúp chẩn bệnh chữa bệnh hằng năm khắp ba miền. Giúp các cơ quan địa phương kỹ năng và y cụ để họ tự cứu giúp đồng bào.

58

Quỹ Giáo Dục TieuVinhNgoc Hanoi nvbieu@yahoo.com Học bổng

59

Qũy Giáo Duc LeMongĐao Saigon Nvnghe05@gmail.com Học bổng

60

Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông C/o Viet Ecology Foundation Anh huydanhduong@gmail.com Nghiên cứu chủ quyền Việt Nam trên biển Đông

61

Rose Charities Viet Nam Saigon chiphuocnguyen@yahoo.com.vn

http://www.rosevietnam.org/

Hội từ thiện có gốc Vancouver (Canada)

Giúp người cực nghèo có nơi tạm trú.

62

SAP-VN

Social Assistance Project-VN

CA ChiVu@sap-vn.org

staff@sap-vn.org

Đã làm việc 20 năm thực hiện phẫu thuật cho các trẻ em tàn tật và nạn lòa mắt cho người già.

63

Save CATTIEN Environmental Movement Saigon nghthuat@gmail.com Bảo vệ môi trường. Chống xây đập nước làm tổn hại khu rừng quốc gia Cát Tiên

64

Sunflower Mission TX education@sunflowermission.org Xây trường học và phát học bổng

65

TapChi Thanh Nien (since 2007) Hanoi phiatruoc@phiatruoc.info Thông tin

66

Thành Tâm Huế lmthanhphu1951@yahoo.com.vn Phối hợp nguồn lực địa phương giúp môi trường cộng đồng sạch sẽ, hài hòa, người kém may mắn được chú ý.

67

Thiện Đức Saigon lennytranvn@yahoo.com Hợp quần bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ cứu giúp người nghèo như mổ tim cho trẻ em và mổ mắt cho người già.

68

Thrive Networks

(Formerly East Meets West Foundation)

CA comms@thrivenetworks.org Liên kết các hoạt động từ thiện của doanh nhân để phát triển giáo dục, nước sạch và sức khỏe cho cộng đồng. Dùng cơ quan thương mại của cộng đồng để vừa mưu sinh vừa phát triển cộng đồng. Hậu thân của Đông Tây Hội Ngộ, một tổ chức đã giúp người VN nghèo hơn 20 năm rất thành công.

69

Tình Thân Saigon aidsprogram@hcm.vnn.vn Giúp chống HIV. Giúp cho vay nhẹ lãi. Giúp chống nạn bạo lực gia đình.

70

Tổ Tự Nguyện Battrang Hanoi ledung40@gmail.com

tranduccong@gmail.com

Xây WC. Dạy nghề mới. Tín dụng vi mô cho người nghèo. Làm sạch bờ sông.

71

Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập Huế vanhaiphan@gmail.com Tín dụng vi mô tại 37 phường xã, giúp 20,000 hộ sản xuất, buôn bán tự lập. Giúp người buôn bán đường phố. Xây trường, phát học bổng. Dạy bơi cho 1000 học sinh mỗi năm trong 10 năm. Cộng tác xây WC tại chợ và khuyến khích bảo trì. Giúp các hội thiện nguyện bạn thực hiện các chương trình tốt cho cộng đồng.

72

Trung Tâm Tương Lai Saigon <haitran@tuonglaicentre.org> Hỗ trợ trẻ em thanh thiếu niên. Liên kết 25-30 tổ chức xã hội dân sự. Cấp học bổng, thẻ bảo hiểm sức khỏe. Tổ chức hội thảo, tập huấn, đào tạo người phụng sự xã hội.

73

Tủ Sách Giải trí Giáo Dục Saigon <tsgtgd@gmail.com> Kiến tạo các tủ sách từ 200 tới 400 đầu sách để gửi gấm nơi các trường nghèo tại vùng sâu, vùng xa cho trẻ em đọc sách ngoài giờ học.

74

VANGO Network

Mạng liên kết các tổ chức phi chính phủ Việt Mỹ

CA cathylam@va-ngo.org Quy tụ hơn 30 tổ chức phi chinh phủ để tập huấn và khuyến khích nhau giúp người Việt Nam

75

VACOS

Vietnamese American Community of Sacramento

CA ndhoang@yahoo.com Lập thư viện. Tổ chức hội thảo.Tổ chức các chương trình đoàn kết cộng đồng.

76

VAF-Vietnam American Foundation TX tdn.vaf@gmail.com Tìm di tích tử sĩ tại các trại cải tạo. Cổ động và đang thực hiện trùng tu nghĩa trang tử sĩ Biên Hòa.

77

VEFFA-Vietnam Education Foundation Fellows Assn PA <tnmai87@yahoo.com> Sinh viên được học bổng Vietnam Education Foundation dành tiền giúp học sinh nghèo quê nhà

78

VFA- Vietnam Friendship Association WA <james.hong@vfaseattle.org> Hội nhập người Việt tại Seattle vào dòng chính.

79

VietCARE-Vietnamese Community Action for Resources and Empowerment CA phoang@viet-care.org

http://www.Viet-C.A.R.E..org

Thực hiện các chương trình TV, diễn thuyết và hoạt động cộng đồng giúp hiểu biết và thông cảm các chứng bệnh đầu não và tìm nguồn giúp chữa trị.

80

Viet Dreams CA khacquan@vietdreams.org Tạo dựng hệ thống nước sạch tại các trường nghèo. Đã phục vụ nhiều trăm trường học Tây Nguyên và miền Trung.

81

Viet Hope Boston <vi@viethope.org> Người trẻ gốc Việt hướng về cội nguồn của cha mẹ. Phát học bổng và khuyến khích sinh viên làm tốt cho xã hội.

82

Viet Horizon

Chân Trời Việt

WA Nicktramvn@gmail.com Xây phương tiện vượt sông Bùng cho học sinh Quảng Ngãi

83

Viet Kids CA helpthevietkids@gmail.com Học sinh trung học giúp học sinh trung học nghèo Việt Nam.

84

VietKinderfonds –Quỹ Bảo Trợ Học Vấn cho Trẻ Em Ger vnkinderfonds@gmail.com Giúp học bổng và tín dụng vi mô.

85

Viet Scouts

Hướng Đạo Việt Nam

Saigon thanhhiepscout@gmail.com Huấn luyện trưởng Hướng Đạo và gây lại nhiều chi Hướng Đạo tại khắp 3 miền. Dẫn hướng đạo sinh khuyết tật tham dự đại hội Hướng Đạo ĐNA.

86

VN-CAN Youth Mentorship Network

Suite1, 885 Sommerset St., W

Ottawa, ON KIR 6R6 CANADA

Ottawa ldcan2006@gmail.com Tập huấn tuổi trẻ tị nạn làm việc cộng đồng. Giúp người lao động và các cô dâu bị nạn tại Đài Loan. Giúp định cư những người tị nạn được nhập Canada.

87

VN Student Association in Taiwan Taiwan http://ttxva.org Giúp các tổ chức lao động và cô dâu Việt Nam thực hiện giao lưu với người và tổ chức địa phương.

88

VN Women’s Association of Toronto Toronto kpnguyen@vwat.org Giúp người tị nạn vùng Toronto học tiếng Việt và sử Việt.

89

VNHELP CA thu@vnhelp.org Dạy nghề. Phát học bổng. Tặng xe lăn, xe đạp. Đã phục vụ người nghèo, người bệnh, học sinh hơn 20 năm.

90

VNHR

Mạng Lưới Nhân Quyền

CA tungvnusa@yahoo.com Giáo dục, quảng bá, bênh vực quyền con người. Đã hoạt động trên 20 năm.

91

VNVA-NCA

VN Volunteers Association of N. California

CA Tammyle333@yahoo.com Người Việt thiện nguyện Bắc CA

92

VPA

Vietnamese Professionals Association of Sacramento

CA ndhoang@yahoo.com Cộng tác với đại học HCMC thực hiện các công tác cộng đồng như xây cầu, xây đường tại nông thôn nghèo.

93

VOICE

Vietnamese Overseas Initiative for Conscience

Empowerment

Manila hoitrinh@gmail.com

contact@vietnamvoice.org

Giúp người Việt tị nạn tại Phi Luật Tân

94

VTEKT-Vì trẻ em khuyết tật

(Sánh Bước Yêu Thương)

Saigon lethanh198@gmail.com Xây dựng mạng thông tin trực tuyến cho người khuyết tật và gia đình. Mục đích giúp được 2 triệu người.

95

Xuân—Les Enfants de l’Avenir France <associationxuan@wanadoo.fr>

coordinator@assoxuan.org

www.assoxuan.org

Giúp trẻ em đường phố tại Danang, Phu Vang, Nha Trang, Kontum.

One comment

 1. Kính gửi Khoa Hoc Net

  Chúng tôi gửi tin tới quí vị vì những năm trước chúng tôi có thách đố và nhận được sự cộng hưởng của quí vị. Tuy nhiên, chúng tôi chưa “cậy đăng”, vì thế việc quí vị đổi bài ở dạng pdf sang dạng in đã có nhiều lỗi làm bài viết không rõ ràng mà cũng không có ai duyệt xét. Như vậy là ta chưa truyền thông tốt. Ngoài ra, bài quí vị đăng lại không có Phụ Bản A và Phụ Bản B có nhắc trong bài viết.

  Vì thế, tôi xin gửi lại ba bài dưới dạng W để quí vị dùng, tiện lợi hơn và kính trọng độc giả hơn.

  Kính thư,
  Phùng Liên Đoàn

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s