Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR): Thách đố – Cộng hưởng

Như đã loan báo vào ngày 3 tháng 9, chúng tôi (qua VASF-CESR) mong muốn đóng góp và thách đố các NGOs và các bạn làm việc thiện nguyện để cộng hưởng cùng nhau giúp người Việt kém may mắn và xã hội dân sự Việt Nam.

Đây là năm thứ tư chúng tôi làm việc này. Chúng tôi sẽ đóng góp từ 1000 (một ngàn) đến 10,000 (mười ngàn) USD để “thách đố” quí vị làm được nhiều ích lợi hơn năm ngoái trong chương trình thiện nguyện của quí vị. Mong quí vị “cộng hưởng”.

Ngân sách của chúng tôi năm nay là 400,000 (bốn trăm ngàn) USD. Đây là tiền do chính chúng tôi làm việc cả đời kiếm được nhưng không muốn để cho con cháu tiêu phí vì chúng cũng đã may mắn tương đối tự lập.

 

Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR)

8021 Golfers Oasis Drive, Las Vegas, NV 89149

Email: dlp.vasfcesr@gmail.com

cesr.trustee1@yahoo.com

Ngày 25 tháng 9, 2014

Kính Gửi: Thành Viên VA-NGO Network

Các Hội Thiện Nguyện Phi Chính Phủ Hướng về Việt Nam (NGOs)

Cá nhân hoặc nhóm người đang giúp đỡ người Việt trong hoặc ngoài nước.

 

Năm thứ tư

Như đã loan báo vào ngày 3 tháng 9, chúng tôi (qua VASF-CESR) mong muốn đóng góp và thách đố các NGOs và các bạn làm việc thiện nguyện để cộng hưởng cùng nhau giúp người Việt kém may mắn và xã hội dân sự Việt Nam.

Đây là năm thứ tư chúng tôi làm việc này. Chúng tôi sẽ đóng góp từ 1000 (một ngàn) đến 10,000 (mười ngàn) USD để “thách đố” quí vị làm được nhiều ích lợi hơn năm ngoái trong chương trình thiện nguyện của quí vị. Mong quí vị “cộng hưởng”.

Ngân sách của chúng tôi năm nay là 400,000 (bốn trăm ngàn) USD. Đây là tiền do chính chúng tôi làm việc cả đời kiếm được nhưng không muốn để cho con cháu tiêu phí vì chúng cũng đã may mắn tương đối tự lập.

 

Điều Kiện Tham Dự

Các đề nghị nhận thách đố-cộng hưởng phải hội đủ các điều kiện sau:

 • Đã có tổ chức, chính thức hoặc tự nguyện dân sự.
 • Đã giúp người Việt kém kém may mắn trong nước hoặc ngoài nước Việt Nam được hơn một năm với chứng từ rõ ràng về tài chánh và kết quả.
 • Có thể tìm kiếm thêm tiền “mới” hoặc đóng góp “mới”. “Mới” có nghĩa là “nhiều hơn năm 2014” về tiền và công sức. Nếu là công sức thì phải tính ra tiền mặt một cách hợp hoàn cảnh, hợp lý.
 • Sẽ không dùng tiền của VASF-CESR trả lương bổng hoặc phí tổn văn phòng. Nhưng phí tổn đặc thù cho chương trình thì được phép.
 • Có hai nhân sĩ xét đơn và chứng thực là đơn đáng tin cậy.
 • Nộp hồ sơ qua điện thư trước ngày 31 tháng 10 năm 2014, 24:00 (giờ California). Đơn gửi trễ ngày giờ thì sẽ không được cứu xét. Chú ý: Xin đừng gửi bưu điện hoặc thư nhanh hoặc thư bảo đảm vì chỉ tốn tiền và tốn thì giờ.

 

Ai có thể nhận “thách đố-cộng hưởng”?

 • Hội từ thiện hoặc giáo dục hoặc xã hội phi chính phủ (non-governmental organization—NGO) tại bất cứ nơi nào đã và đang làm việc với mục đích giúp người Việt và xã hội dân sự Việt Nam.
 • Cá nhân hoặc một nhóm người, trong nước hoặc ngoài nước, không phải là do chính phủ lập ra, đã hoặc đang giúp người Việt và xã hội dân sự Việt Nam.

 

Ai không thể nhận sự đóng góp này?

 • Người hoặc cơ quan do chính phủ lập ra hoặc được hiểu là có liên hệ mật thiết với chính phủ.
 • Người hoặc cơ quan làm chính trị hoặc được hiểu bởi là có màu sắc chính trị.
 • Người hoặc cơ quan đã không thực hiện đúng những cam kết với chúng tôi trong chương trình trong những năm 2011 – 2014.

 

Làm Đơn

Phụ bản A là một mẫu dàn bài cho đơn. Đơn không dài quá 12 trang, chữ theo khổ font 10, các hàng cách nhau 1.5 dòng (như trong bài viết này) và phải diễn tả các đề mục theo thứ tự sau:

 • Hội đủ các điều kiện
 • Đã và đang giúp người Việt có nhu cầu hoặc gây nội lực cho xã hội dân sự;
 • Có thể cộng hưởng bằng tiền “mới” hoặc tài vật, hoặc công sức “nhiều hơn” năm 2014 với kết quả đạt tỉ lệ chí ít là 1:1 (tiền chúng tôi đóng góp : tiền thách quí vị cố gắng gây quĩ). Chú ý: có thể dùng điều kiện này đi quyên thêm tiền và công sức thiện nguyện cho chương trình của bạn!);
 • Không phải do chính phủ lập ra hoặc hoạt động theo chỉ thị của cán bộ;
 • Không làm chính trị (nhưng chúng tôi công nhận ai cũng có quyền bảo vệ quyền con người.);
 • Đơn và các dữ kiện trên phải được duyệt xét và chứng nhận bởi hai nhân sĩ đã đọc và cam đoan đơn của bạn là đáng tin cậy. Hai nhân sĩ này phải có tiểu sử đáng kính trong xã hội nơi bạn làm việc. Quan chức hoặc bảng cấp to không tự động có nghĩa là “nhân sĩ đáng kính”.
 • Diễn tả tổ chức và hoạt động

Xin diễn tả tổ chức và chương trình thật chính xác để chúng tôi thấy ấn tượng muốn cộng tác Chí ít phải diễn tả các yêu cầu trong phụ bản A. Thay vì trích trong các tài liệu có sẵn, nên viết mới cho hợp với chương trình thách đố-cộng hưởng này. Nên tóm tắt gẫy gọn trong 12 trang, khổ chữ 10, 1.5 cách dòng (như trong bài viết này). Các tài liệu kèm thêm chỉ có thể liệt vào một phụ bản không dài quá 20 trang nhưng có thể dùng bất cứ khổ chữ nào. Nếu viết dài quá hoặc gửi tài liệu quá nhiều và bừa bãi, thì có thể bị coi là “lạc đề” và không tôn trọng thì giờ của người duyệt đơn hoàn toàn tự nguyện bỏ thì giờ riêng của mình làm việc này không công.

 • Thành tích với chương trình VASF-CESR

Nếu bạn được VASF-CESR đóng góp trong các năm qua (2011 – 2014), bạn cần diễn tả đã hứa gì và làm gì theo lời hứa và lời yêu cầu của VASF-CESR. Nếu quá dài thì bạn nên tóm tắt trong 12 trang chính và để chi tiết trong phụ lục. Bạn sẽ bị loại nếu không cẩn thận. Nếu bạn chưa bao giờ được nhận thách đố của VASF-CESR thì bạn cũng viết là “chưa”.

 • Diễn tả bạn cần có đóng góp của VASF-CESR trong năm 2014-2015
 • Diễn tả chương trình sẽ làm tốt hơn nếu có thêm sự đóng góp của VASF-CESR.
 • Diễn tả cách đang/sẽ gây quỹ để hội điều kiện của “thách đố-cộng hưởng”. (Chú ý: “mới” có nghĩa là nhiều hơn năm 2014.) Việc quy công sức ra tiền phải làm cho rõ ràng, hợp với hoàn cảnh địa phương, hợp lý trong công tác làm việc nhân đạo. Đơn sẽ bị bác nếu thấy có hiện tượng không rành mạch, không đúng thực tế, không thành thật.
 • Phải bao gồm một trang hoạch toán về tiền bạc thu chi gồm ba cột cho các năm 2013, 2014 và dự tính cho năm 2015. (Xem mẫu trong phụ lục A.)
 • Diễn tả người kiểm tra và cách kiểm tra vì đó là rất quan trọng trong việc xác minh tính cách trong sáng (làm tốt) và minh bạch (có chứng từ và phổ biến rộng rãi) của việc sử dụng tiền cho công ích.
 • Hai (2) thư xác nhận

Phải có thư ngắn gọn của hai nhân sĩ đáng kính xác nhận là đã đọc đơn và đồng ý là đơn chính xác, thành thật. Nhân sĩ đáng kính là người được cộng đồng kính nể– không phải vì chức to, bằng cấp to– mà vì đã làm việc giỏi, trong sáng và minh bạch. Mỗi nhân sĩ phải có tiểu sử một trang và lá thư một trang xác nhận là đã đọc đơn và bảo đảm tính cách trung thực của đơn.

Người trong tổ chức như nhân viên hoạt động hoặc thành viên Hội đồng Quản Trị không được viết thư này vì có mâu thuẫn lợi ích. Cũng xin chú ý là nếu có một thư làm sẵn cho nhân sĩ ký thì đơn sẽ bị loại ngay.

 

Đơn nào là ưu tiên?

 • Ưu tiên là công việc thiện nguyện trong nước đã làm việc có hiệu quả giúp người có nhu cầu hoặc giúp xã hội dân sự.
 • Ưu tiên là cộng tác với nhau để làm việc có hiệu quả cao hơn.
 • Ưu tiên cao nhất là dành cho những hội trong nước cộng tác với những nhóm thiện nguyện NGO ngoài nước.
 • Chúng tôi không xét đơn của những tổ chức chính trị hoặc có liên quan mật thiết với chính phủ. Đây là việc làm tự nguyện của chúng tôi và chúng tôi chỉ cần tuân thủ luật pháp.

 

Làm cách nào để biết đơn không bị loại?

Vì chúng tôi làm việc thiện nguyện không lương, có ít người và ít thì giờ, chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi hoặc điện thoại của từng bạn. Bạn cần đọc kỹ bản loan tin này, và nếu còn thắc mắc thì hỏi thêm các hội bạn đã nhận thách đố-cộng hưởng trong những năm trước. Chúng tôi liệt kê trong phụ bản B tên và cách liên lạc với một số hội từ thiện trong nước và ngoài nước. Chú ý: không phải tất cả các hội này đều đã nhận được sự thách đố của VASF-CESR nhưng chúng tôi liệt kê để khuyến khích các tổ chức trong nước làm việc với nhau và với các NGO đã có kinh nghiệm nhiều năm.

 

Chúng tôi chia sẻ là trong những năm 2011-2013 nhiều đơn bị bác vì một hoặc nhiều chi tiết sau:

 • Tổ chức của bạn đã lớn mạnh thành ra chúng tôi cần dành tiền giúp các tổ chức khác.
 • Đơn nộp trễ.
 • Đơn không có diễn tả bạn đã làm gì với số tiền thách đố/cộng hưởng của VASF-CESR trong những năm 2011-2014?
 • Đơn không tuân thủ các điều kiện về số trang, khổ chữ, cách dòng, văn phạm, và dễ hiểu.
 • Đơn không có địa chỉ rõ ràng, người chủ chốt, cách liên lạc, và cách nhận tiền từ một ngân hàng tại Mỹ (có thể nhận qua một NGO bạn).
 • Đơn không có tiểu sử và thư xác nhận của hai người đáng kính.
 • Đơn không có tóm tắt hoạch toán tài chính cho năm 2013, 2014 và (dự tính) 2015, cùng là người giám sát và cách quản lý tiền bạc một cách trong sáng, minh bạch.
 • Đơn không qui thì giờ của người thiện nguyện ra tiền một cách phải chăng theo điều kiện địa phương.
 • Đơn có dấu hiệu là không thành thật và có nhiều dấu giếm.

 

VASF và CESR là ai?

Gia đình TS Phùng Liên Đoàn(1) thành lập Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF) năm 1988 và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR) năm 1997 dùng tiền dành dụm của chính mình theo luật thuế của Mỹ để giúp đồng bào Việt Nam kém may mắn trong những lúc cần thiết nhất. VASF và CESR đã được chính phủ Mỹ công nhận là tổ chức nhân đạo loại 501(c) (3).

Lý do chính chúng tôi làm việc này vì chỉ muốn nuôi con cháu thành những công dân đóng góp cho xã hội, và sau khi đã tương đối được như vậy, chúng tôi muốn chia sẻ toàn thể tài sản cho những người kém may mắn trước khi mình qua đời.

Ngoài việc tuân thủ pháp luật tại những nơi hoạt động (chủ yếu là Mỹ và Việt Nam), VASF và CESR không có dính líu gì tới hoặc nhận tiền của bất cứ chính phủ nào, bất cứ tổ chức đảng phái hay tôn giáo nào. Cho tới nay, 99% tiền của VASF và CESR là do hai người sáng lập đóng góp; số 1% là do thân hữu đóng góp. Phí tổn hành chính của VASF và CESR thì ít hơn 0.1% kể từ năm 1989.

 (1) Ông Phùng Liên Đoàn, 74 tuổi, là một chuyên gia về an toàn hạt nhân và môi trường. Ông tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ về ngành nguyên tử tại Massachusetts Institute of Technology, đã làm việc 3 năm tại trung tâm Đà Lạt, và trên 40 năm tại hầu hết các trung tâm nguyên tử của Mỹ. Nay về hưu và con cháu đã tự lập, ông nguyện đem hết của cải để chung sức với các hội từ thiện Vietnam giúp người Việt và xã hội dân sự Việt Nam.”

 

Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (Vietnamese American Scholarship Fund—VASF)

Trong hơn 25 năm qua VASF đã xây nhiều trường học và phát nhiều ngàn học bổng và giải thưởng tại Việt Nam, cùng là giúp một số học giả nghiên cứu các vấn đề Việt Nam. VASF đã lập huy chương mang tên Weinberg để cổ súy việc dùng năng lượng hạt nhân phụng sự hòa bình và nhờ hội Nguyên Tử Mỹ phát hai năm một lần. VASF đã giúp đúc chuông Hữu Nghị Quốc Tế 6 tấn tại Nhật và đem treo vĩnh viễn tại công viên của Oak Ridge, bang Tennessee, để ghi nhớ kỷ niệm xấu của việc đánh lén tại Pearl Harbor và bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki. VASF đã lập học bổng và giải thưởng phát hằng năm tại 5 trường đại học Mỹ để khuyến khích sinh viên có gốc Việt. VASF đã phát nhiều trăm giải thưởng cho học sinh trung tiểu học tại Tennessee và California để khuyến khích các cháu học tiếng Việt và sử Việt. VASF đã lập giải thưởng Balaban cộng tác với một học giả Mỹ có lòng giúp sinh viên Việt khảo cứu văn học chữ Nôm. Thành phố Oak Ridge thuộc bang Tennessee tại Mỹ đã trao giải thưởng International Friendship Bell cho VASF năm 2001.

 

Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (Center for the Encourgement of Self Reliance—CESR)

Trong hơn 15 năm qua, CESR đã cộng tác với nhiều hội trong Vietnamese American (VA)-NGO Network giúp đồng bào Việt Nam khắp ba miền đào giếng, xây trường, làm nhà vệ sinh, mổ xẻ các ca khuyết tật và giúp nhiều cộng đồng trong nước thực hiện các công tác lá lành đùm lá rách. Đặc biệt là CESR đã thiết lập Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (TTKKTL) tại Huế từ năm 1999, cứu trợ nạn nhân lụt lội, phát áo ấm mùa đông cho trẻ em nghèo, phát nhiều trăm học bổng mỗi năm, xây trường mẫu giáo, và giúp hơn 20 ngàn gia đình nghèo sản xuất/ buôn bán tự lập tại hơn 35 địa bàn quanh thành phố Huế. Hiện CESR đang cộng tác với quản lý các chợ tại Huế xây nhà vệ sinh sạch có bảo trì để đóng góp vào sức khỏe của cộng đồng. CESR cũng cộng tác với phụ huynh các trường chung quanh Huế dạy bơi cho 10,000 học sinh trong 10 năm để giảm thiểu nạn chết đuối trong những trận lụt hằng năm tại Huế. CESR cũng đã bành trướng chương trình ra xã Bát Tràng thuộc Hanoi từ năm 2010. Năm 2008 TTKKTL được Liên Hiệp Quốc trao giải thưởng UN Habitat- Civil Society Innovation. Nhiều tổ chức và hội thiện nguyện tại Mỹ cũng đã trao giải thưởng Bác Ái cho CESR và VASF.

Từ năm 2011, VASF và CESR chủ trương “thách đố – cộng hưởng” với các hội NGO và bạn bè có tâm trí phụng sự xã hội để làm nhiều hơn trong công tác thiện nguyện giúp người Việt và xã hội dân sự Việt Nam.

Vì vài con én không thể tạo nên mùa Xuân, chúng tôi mong có sự đóng góp nhiều hơn của người Việt giúp người Việt, nhất là những quí vị người Việt may mắn đã nuôi con cháu ăn học thành tài và vì thế không còn cần để gia tài cho chúng. Chúng tôi sẽ hiến kế để quí vị làm lấy, hoặc nếu đóng góp qua chương trình của chúng tôi thì tên tuổi và ý nguyện của quí vị sẽ được nêu cao.

 

Ai là người xét đơn?

Thành viên Hội Đồng Quản Trị của VASF và CESR và thân hữu được mời. Mọi quyết định là cuối cùng, không thể tranh cãi dưới bất cứ hình thức nào.

—————————————————————————————————————————————————-

Phụ Bản A

DÀN BÀI KIỂU MẪU

(đơn viết không dài quá 12 trang, khổ chữ 10, 1.5 dòng cách)

Ngày:    _________________

Tên của tổ chức hoặc nhóm:      ____________________________________________

Địa chỉ: ____________________________________________ Địa chỉ Email ___________________

Tên người làm đơn: ___________________________________Địa chỉ Email ___________________

Điện thoại: ___________________________   Điện thoại lưu động (nếu có)   ____________________

Hội đủ điều kiện

 • Đã làm việc thiện nguyện giúp người Việt từ năm _____. (trang ___)
 • Có thể cộng hưởng 1:1 (hoặc hơn) bằng tiền hoặc việc tình nguyện nhiều hơn 2014. (trang ___)
 • Sẽ không dùng tiền VASF-CESR trả lương hoặc kinh phí văn phòng. (trang ___)
 • Có hai nhân sĩ duyệt xét là “đáng tin cậy” (trang ___)
 • Ngày gửi đơn ____________ (phải trước ngày 31/10/2013 24:00 giờ California)

Diễn tả hội và người

Công việc thiện nguyện bắt đầu như thế nào?

Tên người chủ chốt

Tên người đóng góp công/ của

Tên người kiểm soát tiền bạc?

Kiểm soát tiền bạc cách nào?

Diễn tả chương trình

Thực địa của công tác

Diễn tả các chương trình

Các thành tích đã đạt được

Có cộng tác với hội bạn nào không? Chú ý: ưu tiên cao nhất là người trong nước cộng tác với NGO ngoài nước Việt Nam.

Đã làm viêc với VASF-CESR chưa?

Nếu đã nhận thách đố của VASF-CESR trong các năm trước thì diễn tả các hứa hẹn và kết quả làm việc cộng hưởng. Chú ý: Đơn của bạn sẽ bị loại nếu bạn thiếu phần này. Nếu chưa nhận thách đố trong quá khứ thì viết như vậy.

Thách đố-cộng hưởng bao nhiêu, cách nào

Liệt kê số tiền (phải ít hơn 10,000 USD)

Liệt kê chương trình sẽ thực hiện với tổn phỉ nhiều hơn 2 lần số tiền đó.

Liệt kê phương pháp kiếm thêm tiền hoặc công sức tự nguyện để chứng tỏ phần cộng hưởng của mình.

Điền vào bản hoạch toán dưới đây.

Chú ý: nếu hoạch toán không rõ ràng thì bị coi là không cẩn trọng và có dấu giếm.

 

 Diễn tả 2013(đã có thực) 2014(đã có thực và phỏng tính tới cuối năm) 2015(phỏng tính) Mục nào cần VASF/CESR

hỗ trợ

Nguồn tài chính

 • Nguồn 1
 • Nguồn 2

TỔNG

Chi

 • Lương nhân viên
 • Phí tổn văn phòng
 • Chương trình 1
 • Chương trình 2
 • Chương trình …

TỔNG

Sô giờ đóng góp không lương

 • Nhân viên
 • Thân hữu
 • Giá trị tiền cùa đóng góp tự nguyện đó

TỔNG

Số người được giúp đỡ

 • Trực tiếp
 • Gián tiếp (gia đình, cộng đồng, trường học…)
Ai là người cam đoan các dữ kiện này là trung thực?

 • Thủ Quỹ (tên)
 • Người kiểm toán (tên)

 

 

Chữ ký

Khi ký dưới đây, chúng tôi cam đoan danh dự các dữ liệu là thật, minh bạch và trung thực

 

Người chủ chốt ______________________________ Ngày ___________________

Thủ quỹ:             ______________________________   Ngày ___________________

Kiểm toán:         _______________________________ Ngày ___________________

 

Thư của người đáng kính (2 trang mỗi người, không kể vào số 12 trang tối đa của đơn)

Xin đính kèm thư và tiểu sử của hai nhân sĩ đáng kính không phải là người của tổ chức. Người đáng kính vì tài, làm nhiều việc tốt, trong sáng và minh bạch, chứ không phải là quan chức hoặc có bằng cấp to.

Nhân sĩ 1, tên và địa chỉ           _________________________________________________________

Nhân sĩ 2, tên và địa chỉ           _________________________________________________________

————————————————————————————————————————————————–

 

Phụ Bản B

Tên và địa chỉ vài hội từ thiện đã giúp người Việt hoặc xã hội dân sự Việt

(Chú ý: Không phải hội nào cũng đã tham dự chương trình thách đố-cộng hưởng và

cũng không phải mọi hội đều được mời tham dự năm nay)

 

* Ký hiệu xếp loại

A Giáo dục, học bổng, đào tạo, xây trường, giúp các phương tiện giảng huấn
B Y tế, giải phẫu, nhà thương, dụng cụ y, dược phẩm, sức khỏe cộng đồng
C Trẻ em, người già, người khuyết tật, người bị bỏ rơi
D Cứu trợ, môi trường, xã hội công dân
E Buôn người—phòng ngừa, bảo vệ, truy tố
F Tín dụng vi mô, khuyến khích và dạy nghề mới
** Có thể đã có thay đổi

 

 

 

# Tên Địa chỉ Hoạt động từ thiện *Ký hiệu xếp loại
1 AMA—Agliardo Mach Awards 21 Tan Quee Lan Street, #02-04 Heritage Place, Singapore 188108 Giúp giáo sư và sinh viên ngành y tá
2 Asian American Center of Santa Clara County (AASC)  1735 N. First Street Suite 255 San Jose, CA 95112MyLinh Pham, mylinhpham1105@yahoo.com

Tel: (408) 347-1151; M: (408) 529-1742

Giúp 500 thanh thiếu niên và phụ huynh phòng ngừa nạn lêu lổng, bè lũ A, D 
3 Association Vietnamienne Entraide Et Solidarite (AVNES) 15 Court de Julliotes,#106 94700 Maisons-AlfortFrance. Giang Marc, info@avnes.org;

 

Tín dụng nhỏ; vệ sinh chuồng heo; biến phân heo thành khí đốt. A,D, F 
4 BPSOS – Atlanta – Community Clinic  4052 Spalding Hollow, Peachtree Conner, GA 30092Dr. Dich Nguyen dichnguyen@comcast.net

404-918-8202

Khám nghiệm sức khỏe cho người tị nạn định cư trong vùng.
5 BPSOS – Atlanta – MAY-Mentoring Asian Youth Project 6107 Oakbrook Pkwy, Norcross, GA 30093Trinh Pham

trinh.pham@bpsos.org; 770-458-6700

 

13 năm làm việc giúp thanh thiếu niên và phụ huynh tránh nạn lêu lổng, bè lũ, cô đơn.  C, D 
6 BPSOS – Bangkok – RCS Initiative  160/593 Silom Road, Suriyawong, Bangruk, Bangkok, 10500Atty. Lan Nguyen lan.nguyen@bpsos.org

Tel: 66-84 764 1911

Cộng tác với cơ quan RCS của Thailand và LHQ giúp người Việt tị nạn tại Thailand..
7 BPSOS—Thailand-Vietnamese Children Refugees  c/o BPSOS Falls ChurchDr. Nguyen dinh Thang 703-538-2190 Giúp trẻ em tị nạn học hành khi mà chính phủ Thai không công nhận cho chúng được nhập hệ thống giáo dục Thái. A, C 
8 BPSOS – California  9741 Bolsa Ave., Ste. 220, Westminster, CA 92683Tiffany Nguyen Budzinski, tiffany.nguyen@bpsos.org;

Tel: 714-897-2214; 714-248-7431C

 

Giúp cộng đồng người Việt tại Orange County và giúp người Việt tị nạn nhập quốc tịch Mỹ.
9 Church ATIP-NV  Address sensitive  Giúp người Việt miền Bắc tránh nạn buôn người đi Nga, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc.
10 Church ATIP-SV  Address sensitive  Giúp người Việt miền Nam tránh nạn buôn người đi Thái, Mã Lai, Indonesia, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Hoa.
12 BPSOS-Delaware Valley  Nancy.Nguyen@bpsos.org600 Washington Ave., Suite 18U-A

Philadelphia, PA 19147

Tel. 267-385-8156; C 281-635-3088

Giúp cộng đồng người Việt hội nhập với luồng chính. Giúp thanh thiếu niên có tinh thần tự lập. Giúp sức khỏe cộng đồng. D

 

13 CAMSA – Malaysia  No. 34 Jalan SS 20/26 Damansara Utama Petaling Jaya 47400 Selangor, MalaysiaDaniel Lo, Country Manager

daniel.lo@bpsos.org; Tel: +60122186051

Hội nhập chính phủ Mã Lai giúp người Việt bị buôn bán sang Mã.
14 CAMSA TANIMW–Hội người di cư và di công tại Đài Loan  4F, No. 186, Sec. 1,Zhongshan Rd, Shulin District, New Taipei City 238, Taiwan

Phù Ngọc Thanh camsa.taiwan@gmail.com

Tel: 886 2 2682-0679 ; 886-915-326-388 C

 

Tập hợp giúp các cô dâu Việt tại Đài Loan tự giúp đỡ lẫn nhau. C,D,E 

 

15 CAMSA in Taiwan   Vietnamese Canadian Centre 

 

 

 

 

Suite 1 – 885 Somerset St. West,Ottawa, ON K1R 6R6 CANADA

Dr. Can D. Le, ldcan2006@gmail.com el: (613) 230-8282

Operated under Taipei Women’s Rescue Foundation (TWRF):Justine Wang

 

Làm việc với các tổ chức chuyên nghiệp giúp người Việt bị buôn bán làm nô lệ tại Đài Loan. 

 

 

 

16 CATALYST Foundation P.O. Box 13, Northfield, MN 55057Caroline Nguyen Ticaro-Parker

caroline@catalystfoundation.org

507-213-8448

Đã làm việc nhiều chục năm giúp người thiếu may mắn tìm việc, sống vệ sinh, phòng ngừa nạn buôn người. C, D, E, F 
17 CBG-Community Builder Group –Góp Một Bàn Tay

 

2505 E Arkansas Lane, Suite 119Arlington TX 76010

Michael Dao,CPA , Founder

817-543-2301; C 817-501-8345

gop1bantay@yahoo.com

In VN: 118/83/C3 Bach Dang str, Ward 24, Dist Binh Thanh, HCMC; Phó Thị Phương Anh

Tel 09 1969 1922

 

Giúp học việc mới, học vi tính, có thư viện đọc sách.  A, D, F 
18 CÁNH BUỒM—Khuyến khích giáo dục năng suy nghĩ, năng thực tế  Pham Toanphamtoannhamthan@gmail.com

4 bis, Ngách 7, Ngõ 416 Lac Long Quan, Q Tây Hồ, Hanoi

Viết sách, giới thiệu giáo dục năng suy nghĩ   độc lập, sáng tạo; năng thực hành.
19 CODES-Centre for Community Development and Social Work

Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Công tác Xã hội

Lê Thế Nhân, atty1 Hà Huy Tập, Huế, VIỆT NAM
2B84%2054%203622377″+84 54 3622377
 2B84%201295%2068%2058%2068″+84 1295 68 58 68
lienlac@codes.org.vn;  http://codes.org.vn
http://facebook.com/cepcodes
Huấn luyện và thực hành công tác xã hội.
20 COPI- Children of Peace International www.childrenofpeace.org  nguyen thi thanh binh rybacki  binh rybacki <childrenofpeace@gmail.com>

P.O. Box 2911

Loveland, Colorado 80539

 

Giúp trẻ em sống lành mạnh, sáng tạo, tự lập. A, B, D 
21 CSUM-SON   California State University at San MarcosSchool of Nursing Phuong Lien Ngo Nguyen333 S.Twin Oaks Valley Rd, San Marcos, CA 92078

760-7507550; C 858-922-3729

Giúp sinh viên y tá qua Việt Nam làm việc trong chương trình hợp tác với đại học Y tại Huế.
22 Dalat University Alumni Charitable Trust  435 Tramway Drive, Milpitas, CA 95035Trí Trần, President

tritrantx@yahoo.com

Giúp tín dụng vi mô, giúp người nghèo  A, D**

 

23 DCA-Design Capital –Hue Thien Nhien LuongDesigncapital.huefund@gmail.com

134 Phan Chu Trinh, Hue

Giúp các doanh nghiệp nhỏ khuếch trương để họ cộng tác giúp cộng đồng. D, F 
24 Đoàn Y Bác Sĩ Thiện Đức –(Mổ mắt, mổ tim cho người nghèo)

 

322/16/20 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.Trần Thanh Long, lennytranvn@yahoo.com

T: (84-4) 6299 7130. – Fax: (84-4) 3931 8608

M: 0933 163 988

 

Liên kết các bác sĩ, y sĩ, dược sĩ tự nguyện giúp người nghèo có cơ hội mổ mắt, mổ tim. A, B, D 

 

25 DU CA Revival  Nguyen Thi Le DungDungnhe2008@gmail.com Ca hát làm vui tươi cộng đồng và các trường học.
26 ED-Enfants et Développement  214/27H Dien Bien Phu,   Binh Thanh Dist, HCMCVincent DOUBRERE, yoko.youssouf@enfantsetdeveloppement.org

Nelly.Bertrand@enfantsetdeveloppement.org

Tel: 08-35147263

Mobile: 0126 554 90 84

Cộng tác với đại học trong chương trình xã hội. Giúp quận 8 tại HCMC giải quyết các vấn đề xã hội địa phương. A, B, C 
27 EOCRO—Eyes of Compassion Relief Organization—Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời Tôn Nữ Diệu Liên52 Wiggins Drive, Ontario M3JOE8

647-317-2222 ; C 647-269-0688

Mở quán ăn rẻ tiền cho sinh viên nghèo tại Nha Trang và Huế. Giúp học sinh người thượng du miền Bắc được đi học. A, B, D 
28 FHF–Friends of Hue Foundation PO Box 1823San Jose, CA 95109

Jenny Do, JennyDolaw@yahoo.com

ThuyAi@yahoo.com

408-915-9299

Giúp trẻ em bị bỏ rơi có một mái nhà mái trường êm ấm. A,B,C,D,F 
29 Fund For Children of Quang Ngai  16 Chu Van An street,Quang Ngai City, Viet Nam

Bùi Đức Thọ, Director

ducthoqbt@yahoo.com.vn

 

Giúp trẻ em nghèo đi học
30 GIBTK–Giving It Back To Kids  122 Luong Nhu Hoc street, Hoa Cuong Bac ward, Hai Chau district, Da Nang, VNRobert robert@givingitbacktokids.org

anh@givingitbacktokids.org

Tel: 84.511.3622.337

Mobile: 1714.423.3515

Giúp nữ sinh có thai giữ đựơc thai, nuôi con, tiếp tục đi học, và có nghề nghiệp kiếm sống. A,B, C, D 
31 GSMDM– Good Samaritan Medical and Dental Ministry 

 

 

1724 Crystal Ridge Court, Riverside, CA 92506Tel: 951.784.7406, Fax: 951.784.7409

4343 Market Street, Riverside, CA 92501

Vien D. Doan, D.O. drdoan@gsmdm.org

Mời đoàn bác sĩ, dược sĩ đi Việt Nam giúp mổ xẻ và thuốc thang cho những người nghèo. Lập chương trình dài hạn giúp người địa phương giữ gìn sức khỏe. B, D 
32 Khoa Hoc và Đời Sống  Phuong Ton, Khoahocnet onlinetonwordpress@googlemail.com Phát học bổng cho sinh viên tiếp tục theo học.
33 ICEVN–Institute for Civic Education in VietNam  9888 Bissonnet St. Suite 660; Houston, TX 77036www.icevn.org

Truong Duy Nong,   truongnong@icenv.org

vulinh@hotmail.com

Phone: (713) 271-2728

Huấn luyện trên mạng cho những người muốn làm việc tốt trong một xã hội công dân. Dịch các sách căn bản về xã hội công dân. A, D 
34 Kinh Bac University Daihockinhbac.edu@gmail.com Giúp sinh viên khuyết tật có thêm phương tiện học hỏi A, C
35 KOTO– Know One Teach One  710 B, Lac Long Quan Street, Tay Ho District, Hanoi, VietnamJimmy Pham AM; founder@koto.com.au     Dana.mcnairn@koto.com.au

Telephone:+84 4 3718 4573

 

Giúp người trẻ tuổi nhà nghèo học nghề nhà hang, tiệm ăn, khách sạn cao cấp để có nghề nhiệp lương thiện suốt đời. Phải học và thực hành trong chương trình 2 năm. A,F 
36 LEAF-VN – Library and Education Assistance Foundation-VNlfie@loc.gov

 

10889 Woodleaf LaneGreat Falls, VA 22066

Lien-Huong Fiedler, President

lienfiedler@yahooo.com

 

Giúp thư viện tại các đại học cập nhật các nguồn và phương tiện thiết thực.
37 Mai Tâm Shelter  23 đường 15, Khu phố 1, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ ĐứcTel: +84 8 62833010; maitamcenter@yahoo.com

Dr. Robert E. Morris,morriskwt@yahoo.com

Fr. John Phuong Dinh Toai, jtoaimi@yahoo.com

Tel: +84 8 39330183; M: +84 908603503

Giúp trẻ em và các bà mẹ bị nhiễm HIV/AIDS có thuốc thang, sức khỏe và tinh thần tốt. B, C 
38 Martino-Orphans  Giáo xứ Quần Lạc, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Viet NamLinh mục Giuse Phạm Đức Tiến martinoorphan@gmail.com; ĐT: 094 441 4027 Giúp hơn 40 trẻ em 10-18 tuổi bị bỏ rơi được ăn học và làm việc trong một khu vườn trồng rau quả tự lập.
39 NOVAL-DFW National Organization of Vietnamese American Leaders 2107 Sherry Street, Arlington, TX 76010Dan M. Trần, dtran@alltaxllc.com

817-459-0771

Đào tạo 500 người đứng mũi chịu sào trong 5 năm giúp cộng đồng làm việc ích lợi với dòng chính.
40 Nhân Ái Clinic  Lê Qúy Ngưu và Trần Thị Như Đức,12 Nguyễn Duy Trinh, Thành phố Huế.

lequynguu2004@yahoo.com

DT: 0127 800 1337 M: 098 405 744

Giúp người nghèo chữa bịnh bằng châm cứu và thuốc Nam.
41 Our1Worldwww.our1world.org

 

Cathy Lam, 1world.org”cathy@our1world.org2318 Heather Lane, Newport Beach CA 92660

+1 949 574 5576

Giúp người trẻ tự lập. Giúp các chương trình năng lượng mặt trời và xe hơi chạy điện. A, F
42 Pacific Links Foundation Sobrato Center for Nonprofits,534 Valley Way, Milpitas, CA 95035

Diep Vuong dnvuong@pacificlinks.org

DianaTruong@pacificlinks.org

Tel: 510-435-3035; M: 415-305-7126

Giúp trẻ em tránh nạn buôn người và nạn nhân của nạn buôn người xây dựng lại cuộc đời. Làm việc tích cực tại hà Giang và Đồng Tháp. E, F 
43 PVNF-Project Vietnam Foundation(giúp trẻ sơ sinh và các bà mẹ) Dr. Quynh Kieu, qkieu@projectvietnam.org11100 Warner Ave., Suite 116

Fountain Valley, CA 92708

Làm việc từ năm 1996 tổ chức nhiều đoàn bác sĩ y sĩ đem thuốc thang và dụng cụ về Việt Nam giúp trẻ sơ sinh và huấn luyện người địa phương tiếp tục việc làm. Đã làm việc suốt 52 tỉnh tại Việt Nam. B, C, D 
44 Phuong Vy 5914 Wigton Dr., Houston, TX 77097Huyền Tôn Nữ Quế Hương

quehien@sbcglobal.net

Giúp cựu nhân viên và giáo chức trường Đồng Khánh tại Huế và giúp học bổng cho học sinh nghèo. A, D 
45 Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông C/o Viet Ecology Foundation45272 Omak St

Fremont, CA 94539

 

Dương Danh HuyThành viên ban điều hành

huydanhduong@gmail.com

 

Nghiên cứu chủ quyền Việt Nam trên biển Đông Nam Á. A, D 
46 Red Dream  83 Xuan Dieu, Tay Ho District,Ha Noi, Viet Nam Pham Kieu Phuc, Director

phamkieuphuc@module7design.com

Viviana Maria Gomes Lopes vmglopes@gmail.com

 

Giúp đồng bào Dao xây nhà cộng đồng D**

 

47 SAP-VNSocial Assistance Project-VN

staff@sap-vn.org 14-901-1997

 

Chi Anh Vu, ChiVu@sap-vn.org 714-417-876512811 Knott St. # 116, Garden Grove, CA 92841 Đã làm việc 20 năm thực hiện phẫu thuật cho các trẻ em tàn tật và nạn lòa mắt cho người già. B,C,D 
48 Save CATTIEN Environmental Movement Nguyễn Huỳnh Thuật,nghthuat@gmail.com

 

Bảo vệ môi trường. Chống xây đập nước làm tổn hại khu rừng quốc gia Cát Tiên
49 ScoutsVN  Phạm Thanh Hiệp10/9 Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận, HCMC

thanhhiepscout@gmail.com; Ph: 84 8903915160

 

Tái thiết chương trình Hướng Đạo Việt Nam. Đào tạo lãnh đạo tráng tại miền Bắc và Cao Nguyên. Đem phong trào sống lành mạnh vào học đường.
50 Sunflower Mission  P.O. Box 1385, Stafford, TX 77497Quyen Ma Hasenmyer

quyen@sunflowermission.org

QBHouson@gmail.com

Tel: 713-478-9240

 

Đã làm việc trên 10 năm. Xây 10 lớp học và phát 1000 học bổng mỗi năm. A
51 The Compassion Flower (TCF) Hoa Nhân Ái  Bích- Ngoc Nguyễn, Treasurer and co-founder712 Hight Point Loop; San Ramon, CA 94582

nbn.tcf@gmail.com; tcf.ngo@gmail.com

 

Cứu trợ người nghèo người bịnh. Giúp phòng ngừa và chống nạn buôn người. B, D, E 
52 THÀNH TÂM group Lê Minh Thạnh4/5 Quảng Tế, P Trường An, Hue

LMthanhphu1951@yahoo.com.vn

054-383-2065; C 0913-408-619

Giúp cộng đồng làm đường xá sạch sẽ và giữ vệ sinh công cộng.
53 Tịnh Đức Nursing Home Thích Nữ Diệu ThànhTổ 3 Dân phố, Khu vực I, Phường Thủy Xuân, Huế,

ĐT: 54.3836083; chuatinhduc.hue@gmail.com

 

Giúp các cụ già neo đơn tàn tật sống cuối cuộc đời.
54 TTKKTL –Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập Huế 9/76 Hùng Vương – TP Huế, Việt NamPhan Văn Hải, vanhaiphan@gmail.com

DT: (84) (054) 3 846 145; HP (84-914019797)

 

Giúp 20 ngàn gia đình vay tiền sản xuất, buôn bán. Giúp người nghèo đường phố tự lập. Giúp thực hiện nhà WC có bảo trì tại chợ. Giúp 10 ngàn trẻ em học bơi trong 10 năm. Phát học bổng, áo ấm. A, B, C, D, F 
55 TTNBT-Tổ Tự Nguyện Bát Tràng Làng Bát tràng Xã Bát tràng Huyện Gia lâm, Hà nội, VNLê Văn Dũng ; levandung3010@yahoo.com.

Mobile: 0122 891 2723

 

Giúp xây WC công cộng. Giúp làm sạch đường xá, bờ sông. Giúp tìm nghề nghiệp mới cho người nghèo. Giúp tín dụng vi mô. Giúp trẻ em học bơi.  A, B, C, D, F 
56 TRUNG TÂM TƯƠNG LAI 457/7 Điện Biên Phủ, P3Q3, HCMC184/1A Le Văn Sỹ, P19, Q Phu Nhuận, HCMC

Trần Minh Hải; haitran@tuonglaicenter.org

Giúp tổ chức và thực hành các hoạt động cộng đồng trong một xã hội công dân.
57 Tủ sách Giải Trí & Giáo Dục  HT số 22 Bưu điện Tân Bình TP. Hồ Chí MinhTrần Thị Kim Thoa; tsgtgd@gmail.com; DT: 0916 373 780

www.tusachgiaitrigiaoduc.com

Giúp các vùng sâu, vùng xa có sách cho trẻ em đọc. 
58  Vietnamese Student Association in Taiwan http://ttxva.org Giúp các tổ chức lao động và cô dâu Việt Nam thực hiện giao lưu với người và tổ chức địa phương. D, E 
59 VietCARE-Vietnamese Community Action for Resources and Empowerment Paul Hoang; Email: phoang@viet-care.orgTel: 714-702-5363 Cell: 949-373-6703

P.O. Box 10624 | Westminster, CA 92685| www.Viet-C.A.R.E..org

 

Thực hiện các chương trình TV, diễn thuyết và hoạt động cộng đồng giúp hiểu biết và thông cảm các chứng bệnh đầu não và tìm nguồn giúp chữa trị. B, D
60 VACOS- Vietnamese American Community of Sacramento Vietnamese American Community of Sacramento, Inc (VACOS)6270 Elder Creek Road, Sacramento, CA. 95824

Tel. 916-849-0692

Email: ndhoangHYPERLINK “mailto:ndhoang@yahoo.com”@HYPERLINK “mailto:ndhoang@yahoo.com”yahoo.com

 

Lập thư viện. Tổ chức hội thảo.Tổ chức các chương trình đoàn kết cộng đồng. D
61 VFA-Vietnamese Friendship Association 7101 Martin Luther King Jr. Way South, Suite #212, Seattle, WA 98118Office Tel: 206-760-1573

Vu Le   vu.le@vfaseattle.org; 206-802-5500

James Hong james.hong@vfaseattle.org

253-234-4393

 

Giúp giới trẻ trong cộng đồng tị nạn hội nhập với dòng chính tại vùng Seattle. C, D
62 Viet Dreams  P.O. Box 360624 Milpitas, CA 95036Khac-Quan Nguyen

KhacQuan@VietDreams.org; 408-410-4920

Thực hiện hệ thống nước sạch tại các trường học vùng xa vùng sâu. A, C, D
63 Viet Hope 423 Brooklyn Ave., #199, Boston, MA 02215Lynn Huynh lynn@viethope.org

quynhanh@viethope.org

Tel: (617) 285 2185

 

Giúp học bổng và khả năng lãnh đạo cho sinh viên Việt Nam. A
64 Viet Kids  17130 San Mateo Street, Unit B12Fountain Valley, CA 92708

helpthevietkids@gmail.com

Nguyễn Hữu Bảo Quốc; ĐT: 714-442-4993

 

Học sinh trung học giúp học sinh trung học nghèo Việt Nam. A
65 VietKinderfonds –Quỹ Bảo Trợ Học Vấn cho Trẻ Em Vietnam KinderfondsDr. Duyen Lai Dinh

Grüninger Str. 48

70599 Stuttgart, Germany

vnkinderfonds@gmail.com

Giúp học bổng và tín dụng vi mô. A, F
66 VNHELP-Vietnam Health, Education and Literature Program Thu Anh Do, Exec. Dir.; thu@vnhelp.org500 E. Calaveras Blvd, Suite 235

Milpitas, CA 95035

Đã là việc trên 20 năm tao học bổng, xe lăn, xây trường, dịch vụ phẫu thuật, và huấn luyện nghề mới cho người nghèo. A, B, D, F
67 VPA-Vietnamese Professionals Association of Sacramento Hoàng Nguyễn, Điều Hợp Viên930 Cobble Shores Drive

Sacramento, CA. 95831

Tel. -849-0692″916-849-0692

Email: ndhoang@yahoo.com

 

Cộng tác với đại học HCMC thực hiện các công tác cộng đồng như xây cầu, xây đường tại nông thôn nghèo. A, D
68 Viet Horizon – Chân Trời Việtc/o Kids Without Borders

P.O Box 24

Bellevue, WA 98009-0024

 

Quang (Nick) TramNicktramvn@gmail.com

 

 

Xây phương tiện vượt sông Bùng cho học sinh Quảng Ngãi A**
69 VN Women’s Association of Toronto  Ms. Kim Phuong NguyenExecutive Director

1756 St. Clair Avenue West, Toronto, ON M6N 1J3

kpnguyen@vwat.org

Giúp người tị nạn vùng Toronto học tiếng Việt và sử Việt. A, D
70 VN-CAN Youth Mentorship Network Suite1, 885 Sommerset St., WOttawa, ON KIR 6R6 CANADA Dr. Can D Le, Commissioner for External Affairs, Vietnamese Canadian Federationldcan2006@gmail.com Tập huấn tuổi trẻ tị nạn làm việc cộng đồng. Giúp người lao động và các cô dâu bị nạn tại Đài Loan. Giúp định cư những người tị nạn được nhập Canada.  D, E
71 Wildflower Home Foundation 

 

Michael and Elizabeth Thaibinh**elizabeth_michael@wildflowerhome.net

228 Moo 4, Ban Pa Bong
T. Maekhue, A. Doi Saket,
Chiang Mai 50220 Thailand

 

Giúp người Việt tị nạn học tiếng Thái và tìm nghề tại Chiang Mai. A, D**

 

Addendum:

Sau đây là các hội/người cũng đang muốn cộng tác. Chúng tôi đề nghị các hội nhỏ hoặc mới liên kết với các NGO đã có nhiều năm kinh nghiệm.

 

72 aidsprogram@hcm.vnn.vn  Nhóm Tinh Than54/3 Le Quang Đinh, P14,Q Binh Thanh, HCMC

848-3551-0219

C, D
73 traanhfmi@gmail.com 

 

Anh TraSoeurs phục vụ tại A Lưới

Cộng Đoàn Linh Ân – A Lưới – Dòng Con Đức   Mẹ Vô Nhiễm – Phú xuân Huế

Địa chỉ: Thôn Quảng Thọ, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Giúp người nghèo tại A Lưới B, C, D
74 andersonJ@peds.ucsf.edu Physician working with Hanoi hospital to help in the survival and health of the newly born Giúp nhà thương tại Hanoi lập chương trình cứu trợ trẻ sơ sinh B
75 info@openvn.org bimen023@gmail.com Nhà tạm lánhPhan Thanh Nhàn

848-3731-2642

849-3210-9113

www.openvn.org

Địa chi: 12b, đường số 1, KDC Bắc Rạch Chiếc, p Phước Long A, quận 9, TPHCM

 

Giúp nạn nhân bị bạo lực gia đình C, D
76 cmyogacuoi@yahoo.com.vnanyogacuoi@yahoo.com.vn

 

HOÀNG TRỌNG AN , Điều PhốiDoan Bac Si Bao Bao

0918-169-268

VN QuocTu, Đ 3/2, Q 10, HCMC

Giúp bệnh nhân nghèo B
77 Ceporer.hocmon@gmail.com Hồng Tô Huệ LanCo So Bao Tro Xa Hoi Hoc Mon

BaoTro Tre Em Mo côi

Giúp trẻ mồ côi A, C
78 chiphuocnguyen@yahoo.com.vnhttp://www.rosevietnam.org/ NguyenChiPhuocRose Charities Viet Nam

Địa chỉ:  589 Nguyễn Trãi P 7 Quận 5 Tp HCM Việt Nam

Điện thoại/Fax:  0906990596;  +848.3857049

Hội từ thiện có gốc Vancouver (Canada) giúp người cực nghèo có nơi tạm trú. C, D
79 dansinhquangtri@gmail.com  Hoàng Văn MinhBến Hải, Vĩnh Linh, Quảng Trị

053-382-0497

0915-099-9808

Giúp dân sinh vùng Bến Hải D
80 dienhongthoidai@gmail.com  12911 Joseph Street, Apt DGarden Grove, CA 92841 Học bổng A
81 doanviettrung@gmail.com Chao.laodongVietnam.orgLienDoanLaoDongVietTudo

+61 400 466 848

23 Janelaine Court, Springvale S., Australia, 3172

Bảo vệ lao động tự do D, E, F
82 drvietkc@gmail.com Nguyen Van VietTT TienSu DNA-VN

Center for SE Asia Prehistory-VN

96 Ngo 23 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi

www/drnguyenviet.com

 

Khảo cứu văn minh tiền sử Việt Nam và Đông Nam Á A, D
83 emmatra@gmail.com Lê Thanh Trà
Địa chỉ: C10-03 Chung cư Res III, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại: +84 169 29 78999  Email:
84 hathuynguyenHN@gmail.com Book Hunter81B Ngo 592, Đ Truong Chinh, Q Đống Đa, Hanoi

0913-550-933

Xuất bản sách D
85 hoitrinh@gmail.comcontact@vietnamvoice.org

 

 

 

Vietnamese Overseas Initiative for ConscienceEmpowerment (VOICE)

Lot 6&8 La Habla Street,

Mahogany Place 1, Acacia Estates, Taguig City,

Metro Manila, Philippines.

Telephone/Fax: +63 2 5715 439

 

Giúp người Việt tị nạn tại Phi Luật Tân D
86 Info.ecf.vn@gmail.com Eyecarefoundation.nl23 Truong Cong Đinh, Floor 2, Ward 6, Dist 3, HCMC

+848-3930-7904

Huynh Ba Huy, country coordinator

Hội chữa mắt Hòa Lan giúp Việt Nam B
87 Josephtoan1275@gmail.com Giáo Xứ Son Thuy84-972-344-034 Giúp trẻ em nghèo A
88 Jthaison.nguyen@gmail.comashoknguyen@yahoo.com La Francophonie0033-01-4585-9635 Người Pháp và Âu châu gốc Việt làm việc xã hội A,D
89 lehienhuu@gmail.com Hue education fund10/15 Le Duc Tho, P15, Q Go Vap, HCMC

0903-928-980

0913-917-710

08-5446-3207

Học bổng A
90 Linn@thriive.org  208-720-0864 Giúp doanh thương nhỏ giúp người nghèo D
91 locloan@ming.vn Nguyen Phuong Anh043-974-8899 Ext 9911
92 minhphuong@smilegroupVN.org Nhóm Nụ Cười –Bạn Thầy HùngĐịa chỉ: _38/16A Trần Khắc Chân, P.Tân Định Q.1. TP.HCM           _

Điệnthoại/Fax: 090.3999.111/

Facebook Smilegroupp Vietnam/ http://www.smilegroupvn.org

 

Xã hội A
94 Nhu.cieussh@gmail.com TT Đào Tạo QuocTeĐHKHXHVN, HCMC

 

Giáo dục Montessori A
95 nvbieu@yahoo.com Scholarship Fund TieuVinhNgoc10 BackStreet 100/74, TaySon, DongDa, Hanoi

+849-1558-0136

Học bổng A
96 Nvnghe05@gmail.com Quy Giao Duc Le Mong Dao226/13 LeVanSy, P1, Q Tan Binh, 0919-395-905 Học bổng A
97 phiatruoc@phiatruoc.info TapChi Thanh Nien (since 2007)Nguyen Vu Hiep

241 Minh Khai, Q Hai Ba Trung, Hanoi

0903-475-868

Thông tin D
98 pldvietnam@gmail.com INSTITUTE FOR RESEARCH ON POLICY, LAW AND DEVELOPMENTLevel 8, Block B – Vietnam Trade Union University – No. 169 Tay Son – Đong Đa – Hanoi

Telephone/Fax: 04 – 35334330

 

 

Chính sách A, C
99 phamchidungsg@gmail.com Hội Nhà báo độc lập Việt NamSài Gòn, Việt Nam

Điện thoại/Fax: 01215498433

 

Nhà báo độc lập tự do D
100 oftpusa@gmail.comopportunityforthepoor.org

 

 

Opportunity for the PoorHai Vu, Vice-president

714-928-9952

714-928-2882

 

Giúp người nghèo tìm việc A, D
101 sanhbuocyeuthuong@gmail.com  Lê ThànhVietnam Foundation for Children with Disabilities

15 Tu Xuong, P7, Q3, HCMC

848-6290-8755

Giúp trẻ em dị tật C, D
102 sonmaitran@gmail.com Nguoi Tieu Dung Can Biet ve GMO70 Nguyen Chanh, Q Cau Giay, Hanoi

0915-530-553

Thông tin về thực phẩm đã biến đổi gen D
103 Tammyle333@yahoo.com VN Volunteer Association of N. California+1-408-836-9140

Le Thi Thanh, 401 E. Taylor Street, Suite 140B, San Jose, CA 95113

Phụ nữ gốc Việt làm việc xã hội C, D
104 Tnmai87@yahoo.com Quy hoc bong VEFFA4039 Chestnut Street, Apt 104, Philadelphia, PA 19104 Học bổng A
105 Tranquangthanh966@gmail.com Nha Xuat Ban Dau Khi (thuoc Xa Hoi Dan Su)Veterna 13 Ivanka Pri Dunaji 90028 Bratislavk Slovakia

+4219-4494-7459

Hỗ trợ Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự Việt Nam D

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s