Thông báo của Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR)

Tin Loan Báo:

Chúng tôi là một gia đình người Việt nhiều tuổi bình thường tại Mỹ. Thay vì để gia tài cho con cháu nay đã may mắn tự lập, trước khi qua đời chúng tôi muốn dần dần chia sẻ tài sản với những người Việt thiếu may mắn hơn mình. Đây là năm thứ tư chúng tôi làm việc này, với ngân sách dự tính là 400,000 (bốn trăm ngàn) USD.

Chương trình của chúng tôi năm nay gồm hai giai đoạn:

 • Giai đoạn 1 là loan báo này để quí hội từ thiện và quí vị làm việc thiện nguyện biết dự tính của chúng tôi mà sửa soạn nộp đơn bằng cách điền vào mẫu đính kèm trước ngày 20 tháng 9, 2014.
 • Giai đoạn 2 là việc nộp đơn theo mẫu sẽ loan báo cho quí hội và quí vị gửi dự tính và địa chỉ. Đơn này phải nộp trước ngày 31 tháng 10, 2014.

 

* * *

Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF) và

Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR)

8021 Golfers Oasis Drive, Las Vegas, NV 89149

Email: dlp.vasfcesr@gmail.comcesr.trustee1@yahoo.com

 

Ngày 3 tháng 9, 2014

 

Kính Gửi: Thành Viên VA-NGO Network

Các Hội Thiện Nguyện Phi Chính Phủ Hướng về Việt Nam (NGOs)

Cá nhân hoặc nhóm người đang giúp đỡ người Việt trong hoặc ngoài nước.

 

Tin Loan Báo:

Chúng tôi là một gia đình người Việt nhiều tuổi bình thường tại Mỹ. Thay vì để gia tài cho con cháu nay đã may mắn tự lập, trước khi qua đời chúng tôi muốn dần dần chia sẻ tài sản với những người Việt thiếu may mắn hơn mình. Đây là năm thứ tư chúng tôi làm việc này, với ngân sách dự tính là 400,000 (bốn trăm ngàn) USD.

Chương trình của chúng tôi năm nay gồm hai giai đoạn:

 • Giai đoạn 1 là loan báo này để quí hội từ thiện và quí vị làm việc thiện nguyện biết dự tính của chúng tôi mà sửa soạn nộp đơn bằng cách điền vào mẫu đính kèm trước ngày 20 tháng 9, 2014.
 • Giai đoạn 2 là việc nộp đơn theo mẫu sẽ loan báo cho quí hội và quí vị gửi dự tính và địa chỉ. Đơn này phải nộp trước ngày 31 tháng 10, 2014.

Các đơn được chấp thuận sẽ được chúng tôi đóng góp trước ngày 31 tháng 12 một số tiền từ 1000 (một ngàn) USD tới 10,000 (mười ngàn) USD bằng ngân phiếu hoặc điện phiếu.

 

Kính chào quí vị.

Phùng Liên Đoàn, PhD, PE

Thành viên Hội Đồng Quản Trị VASF và CESR

 

 

Thông báo dự định nộp đơn

Ngày _____

Kính gửi: dlp.vasfcesr@gmail.com, cesr.trustee1@yahoo.com

 

Chúng tôi (hội hoặc cá nhân) dự định nộp đơn cho VASF-CESR xin đóng góp vào chương trình của chúng tôi giúp người Việt hoặc giúp xã hội Việt Nam.

Tên/ Hội:                            _______________________________________________________________

Địa chỉ:                                 _______________________________________________________________

Điện thoại/Fax:                                _______________________________________________________________

Email:                                   _______________________________________________________________

 

Mong VASF-CESR gửi mẫu đơn cho chúng tôi gấp.

 

Chúng tôi cam kết hội đủ các điều kiện của quí chương trình như sau:

 1. Chúng tôi hoạt động trong nước Việt Nam hoặc sẽ liên hệ với một tổ chức dân sự trong nước để chung nhau giúp người Việt và xã hội dân sự Việt Nam.
 2. Chúng tôi hiện có tổ chức đàng hoàng.
 3. Chúng tôi có thể cộng hưởng số tiền đóng góp của quí vị bằng một số tiền vượt trội hơn ngân quĩ của chúng tôi năm 2014 hoặc bằng công việc tình nguyện nhiều hơn năm 2014.
 4. Chúng tôi sẽ gửi chương trình và báo cáo việc dùng tiền đóng góp của VASF-CESR.
 5. Chúng tôi sẽ nhờ hai nhân sĩ đáng kính, không phải là quan chức, mà cũng không phải là nhân viên trong hội chúng tôi, để bảo đảm công việc của chúng tôi là đáng tin cậy, minh bạch, và có ích cho người Việt.
 6. Chúng tôi sẽ gửi các báo cáo hoạt động trong ba năm qua nếu có, như năm 2013, 2012, 2011.
 7. Chúng tôi sẽ gửi cách hiệu quả việc gửi tiền cho chúng tôi, qua ngân hàng hoặc qua một hội bạn đáng tin cậy, để tránh việc rắc rối vào cuối năm khi ai cũng bận rộn.

 

Chúng tôi biết là những đơn không đủ các điều kiện trên hoặc có dấu hiệu là không đáng tin cậy thì sẽ bị loại ngay mà VASF-CESR không cần phải diễn giải dây dưa vì quí vị không có nhân lực. Chúng tôi được biết là việc làm của VASF-CESR là hoàn toàn tự nguyện, chỉ theo luật pháp chứ không phụ thuộc vào một thế lực nào, tổ chức nào.

Xin cảm ơn quí vị.

 

(ký tên)

Vietnamese American Scholarship Fund (VASF) &

Center for the Encouragement of Self-Reliance (CESR)

8021 Golfers Oasis Drive, Las Vegas, NV 89149

Email: dlp.vasfcesr@gmail.com and cesr.trustee1@yahoo.com

 

September 3, 2014

 

To:       Members of VA-NGO Network

Vietnam-focused NGOs

Groups or Individuals working to help needy Vietnamese in or outside Vietnam.

 

Subject: Announcement

We are but a modest Vietnamese American family that plans to slowly distribute our worldly possessions before we die to needy fellow Vietnamese, now that our children and grandchildren are self-sufficient. This is the fourth year we do this deed. Our budget for distribution this year is 400,000 (four hundred thousand) USD.

Our plan will be carried out in two stages before the end of 2014.

 • The first stage is this announcement. Please fill out the attached form before September 20, 2014, announcing your intention to submit a proposal. Any organization or individual that meets the prescribed requirements is eligible.
 • The second stage is the acceptance of proposals starting September 30, 2014, in accordance with the format that will be sent to all those who submit an intention. The deadline of acceptance of proposals is October 31, 2014.

Meritorious proposals will receive our contribution, before December 31, 2014, of between a thousand and ten thousand USD by checks or by wire transfers.

 

Sincerely,

Doan L. Phung, PhD, PE

Trustee, VASF and CESR

 

Intention to submit a proposal

 

To: dlp.vasfcesr@gmail.com, cesr.trustee1@yahoo.com

We (organization or individual) intend to submit a proposal to seek contribution from VASF-CESR for our activities to help needy Vietnamese and/or Vietnamese civil society.

Name /organization:     _______________________________________________________________

Address               :                              _______________________________________________________________

Telephone/Fax:                              _______________________________________________________________

Email:                                   _______________________________________________________________

 

Please send your proposal format as soon as possible.

We guarantee we meet the following requirements of your plan:

 1. We are from within Vietnam or will collaborate with an in-country civil organization that is not political or associated with the government.
 2. We have an existing program to do charity work to assist Vietnamese and/or Vietnamese civil society.
 3. We can match your contribution by at least 1:1 through raising money over and above 2014 budget, or through getting volunteers working over and above 2013 levels.
 4. We will submit a plan on how to use and report your contribution.
 5. We will request two highly respected individuals, who are not government officials nor people from within our organization, to personally vouch that our work is trustworthy, transparent, and beneficial to needy Vietnamese and/or society.
 6. We will provide existing reports of accomplishments of all past years up to 3 years (2013, 2012, and 2011).
 7. We will provide a tried-and-true money transfer process for wiring money directly or through a sister organization, so that there will not be a problem at year end when everybody is busy.

 

We are aware that proposals that do not meet the above requirements will be eliminated automatically upon receipt because VASF-CESR do not have manpower to do more correspondence.

 

Sincerely,

(Signed by a responsible person)

4 comments

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s